Pytania do SIWZ - dostawy na teren bazy w Wilczej Górze oleju opałowego 7_09_2011

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kościuszki 9
 05-500 Piaseczno
fax. 756-24-80 
tel. 756-24-82

KDM.343- B.F.- 92 / 2544 / 2011 Piaseczno, dn. 2011-09-07

 
DOTYCZY: Dostawy na teren bazy w Wilczej Górze oleju opałowego.

 

 
Sprawa numer: 16/KDM/2011

 

 
Pytania do SIWZ

 
Do Zamawiającego w dniu 06.09.2011r. wpłynęło pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 Upzp, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania.
 

 
Pytanie 1:

 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę daty do wyliczenia ceny tj. 09-09-2011 na np.: 05-09-2011. Pozostawienie w/w zapisu bez zmian spowoduje, iż mniejsze firmy nie będą mogły brać udziału w przetargu gdyż zapis w/w powoduje konieczność przyjazdu przedstawiciela z ofertą na miejsce otwarcia, co jest dużym utrudnieniem i spowoduje nie równą konkurencję wśród przedsiębiorców.

Odpowiedź:

 
Zamawiający, daje Wykonawcy możliwość sporządzenia oferty w dowolnym terminie, przyjmuje ceny jednostkowe netto paliw jako sumę:
  1. cen jednostkowych podanych przez PKN ORLEN S.A. na stronie internetowej o adresie http://www.orlen.pl, przy czym dla:
  • Oleju Opałowego Lekkiego L1 przyjmuje się cenę „Oleju Napędowego Grzewczego Ekoterm Plus” ,
i
  1. różnicy między cenami jednostkowymi netto przyjętymi przez Wykonawcę i cenami jednostkowymi netto, odpowiednich produktów PKN ORLEN S.A., obowiązującymi w PKN ORLEN S.A. W przypadku zaoferowania cen jednostkowych netto niższych niż odpowiednie produkty PKN ORLEN S.A. różnica będzie wartością ujemną.
Przyjmuje się, że wielkość określona w punkcie b) będzie wielkością stałą w całym okresie realizacji dostaw, natomiast o zmienności cen jednostkowych netto będzie decydować wyłącznie zmienność cen jednostkowych netto odpowiednich produktówPKN ORLEN S.A.

 
Zapisy odnośnie sposobu obliczania ceny ofertowej, są zawarte w pkt 12 SIWZ Część I – Instrukcja dla Wykonawcy.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-09-07 11:32:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-09-07 11:36:26)