Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa na teren bazy w Wilczej Górze oleju opałowego

Piaseczno: Dostawę na teren bazy w Wilczej Górze oleju opałowego
Numer ogłoszenia: 315072 - 2011; data zamieszczenia: 03.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 266720 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 22 7562480 (82), faks 22 756 24 80.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę na teren bazy w Wilczej Górze oleju opałowego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sukcesywna dostawa paliw płynnych w okresie od dnia podpisania umowy do 14.10.2011r., w następującego rodzaju i ilości: Rodzaj paliwa Ilość Jednostka Dokumenty określające jakość paliwa Olej opałowy Lekki - L1 41 m3 PN-C-96024 Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Części II SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.09.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ŻAR Arkadiusz Soczewski, ul. Sokołowska 159-165, 08-110 Siedlce, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 113898,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 118162,00
  • Oferta z najniższą ceną: 118162,00 / Oferta z najwyższą ceną: 118186,60
  • Waluta: PLN.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-10-03 10:23:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-10-03 10:36:42)