Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa na teren bazy w Wilczej Górze grysów bazaltowych

Piaseczno: Dostawa na teren bazy w Wilczej Górze grysów bazaltowych.
Numer ogłoszenia: 340522 - 2011; data zamieszczenia: 18.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 266914 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 22 7562480 (82), faks 22 756 24 80.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa na teren bazy w Wilczej Górze grysów bazaltowych..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa grysów bazaltowych w tym: Grys bazaltowy do produkcji masy bitumicznej frakcji 5-8 - 1 000 ton Grys bazaltowy do produkcji masy bitumicznej frakcji 8-16 - 365 ton zgodne z normą: Grys bazaltowy 5-8 PN-EN-13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych oraz nawierzchni dróg, lotnisk i innych przeznaczonych do ruchu. Grys bazaltowy 8-16 PN-EN-12620 Kruszywa do betonu Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego, do 14.10.2011 roku. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Części II SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.23.30-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.09.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DAW-TRANS Sławomir Podstawka, ul Bugajska 77 Kostomłoty Drugie, 26-085 Miedziana Góra, kraj/woj. świętokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 147055,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 160705,00
  • Oferta z najniższą ceną: 160705,00 / Oferta z najwyższą ceną: 176085,00
  • Waluta: PLN.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-10-18 14:47:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-10-18 14:47:54)