Informacja o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na usługę bankową polegającą na udzieleniu kredytu