Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w sezonie 2011/2012

Piaseczno: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w sezonie 2011/2012.
Numer ogłoszenia: 369748 - 2011; data zamieszczenia: 08.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 342406 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 22 7562480 (82), faks 22 756 24 80.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w sezonie 2011/2012..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w sezonie 2011/2012, z podziałem na : Zadanie I - polega na obsłudze dwoma jednostkami terenu gmin: Piaseczna, Lesznowoli, częściowo Konstancina-Jeziorny; Zadanie II - polega na obsłudze dwoma jednostkami terenu gmin: Góra Kalwaria, częściowo Konstancina-Jeziorny; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Technicznej (Część II SIWZ - opis przedmiotu zamówienia)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.50.00.00-2, 90.62.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Mirosław Tadzik Transport Drogowy Mirosław Tadzik, ul. 22 lipca 7, 05-504 Złotokłos, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 122000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 114,00
  • Oferta z najniższą ceną: 114,00 / Oferta z najwyższą ceną: 114,00
  • Waluta: PLN.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Rol-Bud Serwis Sp. z o.o. Ustanów, ul. Parkowa 2b, 05-540 Zalesie Górne, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 122000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 95,50
  • Oferta z najniższą ceną: 95,50 / Oferta z najwyższą ceną: 95,50
  • Waluta: PLN.

Część NR: 1   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w sezonie 2011/2012. Zadanie I - Piaseczna, Lesznowoli, częściowo Konstancina-Jeziorny;

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.11.2011.

Część NR: 2   

Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w sezonie 2011/2012. Zadanie II - Góra Kalwaria, częściowo Konstancina-Jeziorny
Wytworzył:
Beata Flint
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-11-09 08:26:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-11-09 08:35:27)