Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - budowa drogi 2811W (ul. Graniczna) w miejscowości Baniocha, gm. Góra Kalwaria

Piaseczno: Budowa drogi 2811W (ul. Graniczna) w miejscowości Baniocha, gm. Góra Kalwaria (od drogi krajowej nr 79 do istniejącej nawierzchni asfaltowej zgodnie z dokumentacją wykonawczą. ).
Numer ogłoszenia: 384080 - 2011; data zamieszczenia: 17.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 346046 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 22 7562480 (82), faks 22 756 24 80.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi 2811W (ul. Graniczna) w miejscowości Baniocha, gm. Góra Kalwaria (od drogi krajowej nr 79 do istniejącej nawierzchni asfaltowej zgodnie z dokumentacją wykonawczą. )..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie budowy drogi 2811W (ul. Graniczna) w miejscowości Baniocha, gm. Góra Kalwaria (od drogi krajowej nr 79 do istniejącej nawierzchni asfaltowej zgodnie z dokumentacją wykonawczą. 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Technicznej (Część III SIWZ - dokumentacja projektowa na wykonanie zadania..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.00.00-8, 45.23.31.20-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Dariusz Kin Przedsiębiorstwo budowlane DROTECH, ul. Warszawska 211m2, 05-300 Mińsk Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 174686,66 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 154194,80
  • Oferta z najniższą ceną: 154194,80 / Oferta z najwyższą ceną: 310310,06
  • Waluta: PLN.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-11-18 16:00:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-11-18 16:01:03)