Ogłoszenie o sprzedaży w drodze przetargu (ustnej licytacji) sprzętu będącego na wyposażeniu pracowni zawodowych w Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie

1.Nazwa i siedziba sprzedającego
Powiat Piaseczyński - Zespół Szkół Nr 1, ul. Szpitalna 10, Piaseczno

2.Miejsce, termin i warunki przeprowadzenia przetargu
Przetarg (ustna licytacja) odbędzie się w dniu 12 grudnia (poniedziałek) 2011 r. o godz. 11 w sali konferencyjnej Zespółu Szkół Nr 1 ul. Szpitalna 10.
Prowadzącym licytację będzie Pani Małgorzata Różycka - Przewodnicząca Komisji ds. przeprowadzenia przetargu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Starostwa Powiatowego w Piasecznie nr 12 1020 1169 0000 8202 0107 8989. Na potwierdzeniu wpłacenie wadium należy zamieścić informację, jakiego urządzenia dotyczy wplata podając liczbę porządkową urządzenia z wykazu maszyn i urządzeń przeznaczonych do licytacji.
Prowadzący przetarg po jego otwarciu poda do publicznej wiadomości nazwy firm lub imiona i nazwiska oferentów, którzy wpłacili wadium i zostali dopuszczeni do przetargu.
Wadium może być wniesione wyłącznie w pieniądzu.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu licytacji. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. Oferent, który nie uiści ceny nabycia w podanym terminie traci złożone wadium.
Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 10 zł (słownie: dziesięć złotych).
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Z chwilą przebicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu przetargu.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia zamknięcia licytacji.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny.
Wszelkich informacji dot. przetargu udziela Beata Główka - Kierownik gospodarczy w Zespole Szkół Nr 1 ul. Szpitalna 10 05-500 Piaseczno pod nr tel. 22 756 74 34.

3.Informacje o sprzedawanym sprzęcie oraz o miejscu i terminie, w którym można obejrzeć licytowane maszyny i urządzenia
Wykaz maszyn i urządzeń przeznaczonych do licytacji zawierający informacje techniczne, ceny wywoławcze i wysokość wadium znajduje się na stronie internetowej Powiatu Piaseczyńskiego www.piaseczno.pl, Zespołu Szkół Nr 1 oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym i Zespole Szkół Nr w Piasecznie. Maszyny i urządzenia można obejrzeć w budynku Zespołu Szkół Nr 1 ul. Szpitalna 10 05-500 Piaseczno, po uprzednim uzgodnieniu terminu z kierownikiem gospodarczym pod nr tel. 22 756 74 34.

Wykaz maszyn i urządzeń przeznaczonych do licytacji 

 

Wytworzył:
Rafał Kucharski - ZS Nr 1 Piaseczno
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-12-05 09:05:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-12-05 10:07:09)