Wniosek o pozwolenie na budowę obiektu budowlanego

Podstawa prawna

art. 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawa budowlanego
Organ właściwy do rozpatrzenia sprawy – Starosta Piaseczyński

Zgodnie z art. 33 ust. 2c ustawy Prawo budowlane:
Wniosek o pozwolenie na budowę składa się w:
1) postaci papierowej albo
2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.

https://e-budownictwo.gunb.gov.pl

Miejsce załatwienia sprawy

Wniosek w postaci papierowej wraz z załącznikami należy składać w siedzibie organu - Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w kancelarii starostwa lub w filii Wydziału Architektoniczno-Budowlanego właściwej dla adresu planowanej inwestycji dla gmin Tarczyn, Konstancin-Jeziorna i Góra Kalwaria.

Sposób załatwienia sprawy

Wniosek jest przydzielany przez Naczelnika Wydziału do rozpatrzenia przez Inspektora Wydziału Architektoniczno-Budowlanego. W przypadku stwierdzonych braków formalnych organ wzywa Inwestora do uzupełnienia braków. Po wpływie kompletnego wniosku, w przypadku stwierdzenia braków merytorycznych organ nakłada postanowieniem na Inwestora obowiązek ich usunięcia w wyznaczonym terminie. Postępowanie znacznie usprawni podanie przez Inwestora na wniosku telefonu kontaktowego.

Wymagane dokumenty

W przypadku pozwolenia na budowę:

Do wniosku należy dołączyć dokumenty wymagane przepisami szczególnymi wymienione we wniosku, w tym:
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w postaci :

a) papierowej - w 3 egzemplarzach albo
b) elektronicznej
- wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Druk PB-5 wraz z uzupełnieniem (DOC, 44 KB)

 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • w przypadku instalacji radiokomunikacyjnych - oświadczenie projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 lub 4 lit. a, że instalacja radiokomunikacyjna nie spełnia warunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • w przypadku obiektu budowlanego, w którym przewidywane jest wykorzystywanie ciepła na potrzeby ogrzewania lub podgrzewania ciepłej wody użytkowej - oświadczenie projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b, (t.j. proj. instalacji sanitarnych) dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny; składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;

oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej (DOC, 16 KB)

 • w przypadku zamierzenia budowlanego, poprzedzonego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • w przypadku prowadzenia sprawy przez osobę upoważnioną - pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej, jeżeli jest wymagana.
 • oświadczenie o wyrażeniu/nie wyrażeniu zgody na udostępnienie projektu budowlanego osobom trzecim (DOC, 21 KB)

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - opłata skarbowa od pozwolenia na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym wynosi dla:

 1. budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:
  - za każdy m2 powierzchni użytkowej – 1 zł,
  - nie więcej niż – 539 zł,
 2. budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14 zł,
 3. innego budynku – 48 zł,
 4. budowli związanych z produkcją rolną – 112 zł,
 5. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi – 2143 zł,
 6. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1 km – 105 zł,
 7. innych budowli – 155 zł,
 8. urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł,
 • opłata skarbowa od zatwierdzenia projektu budowlanego – 47 zł (art. 33 ust. 1 ustawy Prawo budowlane),
 • opłata skarbowa od pozwolenia na rozbudowę (przebudowę) oraz remont obiektu budowlanego wynosi 50 % stawek określonych powyżej,
 • opłata od pełnomocnictwa – 17 zł

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest burmistrz.

Nr rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)

Zwalnia się z opłaty skarbowej pozwolenia na budowę:
 1. Wydawane na skutek podań wnoszonych w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych.
 2. Budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne. Ponadto nie podlegają opłacie skarbowej zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego i zdrowia, a także wydawane dla jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony w niniejszym ustępie, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

Czas załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszeń postępowania oraz okresów spóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Dodatkowe informacje

Inwestor może uzyskać informacje o prowadzonym postępowaniu administracyjnym osobiście lub telefonicznie u Inspektora prowadzącego sprawę, którego wskaże pracownik kancelarii Wydziału Architektoniczno–Budowlanego.

Wytworzył:
Sylwia Moszczyńska-Staś
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2006-11-24 13:57:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2024-01-10 14:19:00)