Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego - Powiat Piaseczyński - Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kościuszki 9
 05-500 Piaseczno
fax. 756-24-80
tel. 756-24-82

KDM.2262.25.2.2012.BF Piaseczno 12.01.2012
25/KDM/2011
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego – Powiat Piaseczyński – Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie”  zostaławybrana oferta wykonawcy:

 
Polski Związek Motorowy
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Vienna Insurance Group
Oddział Regionalny w Warszawie
ul. Żytnia 18 lok. H
01-014 Warszawa.

 
Oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Zbiorcze zestawienie ofert


 
Numer oferty

 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 
1
Polski Związek Motorowy
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Vienna Insurance Group
Oddział Regionalny w Warszawie
ul. Żytnia 18 lok. H
01-014 Warszawa.

 
100 pkt

Jednocześnie, informujemy iż zgodnie z art.94 ust.2 pkt.1lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
PROSZĘ O NIEZWŁOCZNE potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia fax na nr tel. (0-22) 756-24-80.
 
Wytworzył:
Beata Flint - ZDP Piaseczno
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-01-13 09:22:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-01-13 09:23:53)