Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawy na teren bazy w Wilczej Górze oleju napędowego

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno 
tel. (022) 756-24-82
fax. (022) 756-24-80


Piaseczno 19-01-2012
KDM.2262.1.20.2011
KDM.2262.1.2012

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:„Dostawy na teren bazy w Wilczej Górze oleju napędowego.” została wybrana oferta Wykonawcy:
 
PETROLIS Sp. z o. o.
ul. Władysława Jagiełły 10A/204
26-700 Zwoleń
 
Oferta niniejszego Wykonawcy zawiera najniższą cenę, obliczoną na podstawie ceny paliwa w PKN ORLEN na dzień 17.01.2012 r tj. dzień otwarcia ofert minus upust oferowany od ceny paliwa, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Zbiorcze zestawienie ofert 


 
Numer oferty

 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
1
TRANSOIL Paliwa” Sp. z o.o.
ul. S. Kazury 22/9,
02-795 Warszawa

 
99,68 pkt
2
PETROLIS Sp. z o. o.
ul. Władysława Jagiełły 10A/204
26-700 Zwoleń

 
100 pkt
3
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
ŻAR” Arkadiusz Saczewski,
ul. Sokołowska 159-165
08-110 Siedlce

 
99,53 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a, ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wytworzył:
Antoni Kobus
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-01-19 12:26:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-01-19 14:23:03)