Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa na teren bazy w Wilczej Górze oleju napędowego

Piaseczno: Dostawę na teren bazy w Wilczej Górze oleju napędowego
Numer ogłoszenia: 33518 - 2012; data zamieszczenia: 03.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 5298 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 22 7562480 (82), faks 22 756 24 80.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę na teren bazy w Wilczej Górze oleju napędowego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sukcesywna dostawa paliw płynnych w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2012r., w następującego rodzaju i ilości : Olej napędowy ON - Gatunki od A do F. - 70m3. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Części II SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.01.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • PETROLIS Sp. z o.o., ul. Władysława Jagiełły 10A/204, 26-700 Zwoleń, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 308000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 320979,40
  • Oferta z najniższą ceną: 320979,40 / Oferta z najwyższą ceną: 322490,00
  • Waluta: PLN.
Wytworzył:
Beata Flint - ZDP Piaseczno
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-02-03 14:29:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-02-03 14:31:23)