Informacja o wyniku postępowania - unieważnienie - zakup betonu asfaltowego 0/12,8 grysowo żwirowego warstwa ścieralna

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno 
tel. (022) 756-24-82
fax. (022) 756-24-80

KDM.2264.9. 2012 Piaseczno 08-05-2012
 
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:„Zakup betonu asfaltowego 0/12,8 grysowo żwirowego warstwa ścieralna”, nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, ani nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

 
W związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie.
Wytworzył:
Beata Flint - ZDP Piaseczno
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-05-09 08:32:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-05-09 08:38:39)