Decyzja o pozwoleniu na budowę - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tomice, gm. Góra Kalwaria

DECYZJA NR 117 /RGK/2012

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243 poz. 1623 z późn. zm..) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./, po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 01.12.2011 r., (wniosek o zawieszenie postępowania z d. 09.12.2011 r., wniosek o podjęcie postępowania z dniem 27.03.2012 r.- podjęcie postępowania z dnia 27.03.2012 r. ; wszczęcie postępowania z dn. 27.03.2012 r. )

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego opisanego poniżej:

Inwestor:
Gmina Góra Kalwaria, ul. 3-go Maja 10 (05-530 Góra Kalwaria)

 
Rodzaj zamierzenia budowlanego:
budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tomice, do realizacji w niezależnych etapach:
- etap I od studni S-4 istn. do S-2 – dz. o nr ew: 75/4; 74/5;74/4; 74/1, 55
- etap II od studni S-1 do S-3 – dz. o nr ew.:19/6;19/18; 19/13; 19/14;33
- etap III od studni S-67 do S-3, od S-1 do S-4 istn. do W-8, od S-6 do S-5, od S - 7 do S-4; - dz. o nr ew.79, 63/18, 65/9, 63/2, 63/8, 65/3, 66/4, 67/6, 68/2, 63/13, 65/6,66/8,67/9,67/8,68/5,69/1, - etap IV od studni S-1 do S-6 od S-20 istn. do S-10 – dz. nr 55, 37/27, 37/13, 37/26, 37/25, 37/24, 37/10, 37/23, 37/21, 37/20, 37/7, 37/18, 37/16,39/8, 39/21, 39/18, 39/11, 39/10, 39/9,39/13
Adres inwestycji:
dz. o nr ew.: 55, 74/1, 74/5, 75/4, 33, 19/6, 19/14, 19/13, 19/18, 79, 63/2, 63/18, 67/9, 69/1, 63/13,65/6, 66/8, 67/8, 68/5, 63/8, 65/3, 66/4, 67/6, 68/2, 39/8, 39/21, 39/18, 39/11, 39/10, 39/9, 37/13, 37/26 ,37/25, 37/10, 37/23, 37/18, 37/16, 37/20, 37/21, 37/7, 37/24, 37/27, 39/13, 65/9, 74/4 (obręb ew. 0042) we wsi Tomice, gm. Góra Kalwaria.

 
Kategoria obiektu:
XXVI
Projektant architektury:
inż. Włodzimierz Kamiński
upr. nr ewid. upr. 13/Wa/72 do sporządzania projektów instalacji i urządzeń sanitarnych oraz prostych projektów budowlano- konstrukcyjnych w zakresie, w jakim projekty te wchodzą jako elementy budowlane do projektów instalacji i urządzeń sanitarnych, członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewid. MA Z/IS/2110/01.
Sprawdzający:
mgr inż. Kazimierz Gałązka
upr. nr. ewid. GPB-4224/109/98/88 do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych, członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewid. MAZ/IS/2394/01.


 

 
z zachowaniem następujących warunków zgodnie z art. 36 ust. 1, art. 42 ust. 1 i 2, art. 43 ust. 1 i 3 ustawy – Prawo budowlane:

 
 1. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
 • roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami techniczno - budowlanymi, przepisami bhp i ppoż. oraz nie naruszając praw osób trzecich,
 • przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu
  i stosowania w budownictwie w myśl art. 10 ustawy - Prawo budowlane,
 • teren objęty robotami należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a po zakończeniu robót budowlanych - należy doprowadzić do porządku,
 • inwestycja podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po zakończeniu robót budowlanych geodezyjnej inwentaryzacji po wykonawczej, przy czym obiekty lub elementy budowlane ulegające zakryciu podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem,

 
  2. Czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych: nie dotyczy.
3. Terminy rozbiórki:
 1. istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania:nie dotyczy.
 2. tymczasowych obiektów budowlanych: nie dotyczy.
  4. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:
  nwestor jest zobowiązany do ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie, zgodnie z art 19 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 tekst jednolity/ i § 2ust.1 pkt 14 lit. b Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru budowlanego (Dz. U. z 2001 r., Nr 138, poz. 1554),
  5. Inwestor jest zobowiązany:
  1) zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania.
6. Kierownik budowy (robót) jest obowiązany:
1) prowadzić dziennik budowy oraz umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
7. Inwestor oraz kierownik budowy są zobowiązani:
1) Zrealizować ustalenia zawarte w decyzjach, postanowieniach, opiniach i warunkach technicznych, dotyczące przedmiotowego zamierzenia budowlanego, a nie będące w sprzeczności z niniejszą decyzją.
Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości:
 1. działki nr ew.: 55, 74/1, 74/5, 75/4, 33, 19/6, 19/14, 19/13, 19/18, 79, 63/2, 63/18, 67/9, 69/1, 63/13,65/6, 66/8, 67/8, 68/5, 63/8, 65/3, 66/4, 67/6, 68/2, 39/8, 39/21, 39/18, 39/11, 39/10, 39/9, 37/13, 37/26 ,37/25, 37/10, 37/23, 37/18, 37/16, 37/20, 37/21, 37/7, 37/24, 37/27, 39/13, 65/9, 74/4 (obręb ew. 0042) we wsi Tomice, gm. Góra Kalwaria, oraz nieruchomości graniczące bezpośrednio z terenem objętym inwestycją.

 
UZASADNIENIE
Wobec zgodności wniosku o pozwolenie na budowę z wymaganiami określonymi w art. 32 ust.4 i art. 35 ust.1 ustawy Prawo budowlane, orzeczono jak w sentencji.
 

 
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, Pl. Bankowy 3/5 w Warszawie, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 
Pouczenie:
1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:
 1. oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,
 2. informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane.
2. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego.
3. Do użytkowania obiektu można przystąpić po upływie 21 dni od dnia doręczenia do właściwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy, jeżeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
4. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.
Otrzymują:
 1. Inwestor (1 decyzje + 2 egzemplarze projektu budowlanego)
 2. aa - Starostwo Powiatowe w Piasecznie (decyzja + 1 egzemplarz projektu budowlanego)
3. Strony, zgodnie z definicją obszaru oddziaływania obiektu (zgodnie z art. 3 pkt 20 oraz art. 28 ust. 2 prawa budowlanego)
Do wiadomości:
 1. Piaseczyński Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
  ul. Chyliczkowska 20a, 05-500 Piaseczno
  (decyzja ostateczna + 1 egzemplarz projektu budowlanego)
 2. Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria (decyzja)
ul. 3-go Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria,
  4. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie,
  5. Strona internetowa (www. piaseczno.pl)
  6. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria
Wytworzył:
Maria Wasilewska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-05-16 13:26:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-05-16 13:35:29)