Błąd pisarski zawarty w  decyzji Nr 3LR/12 z dnia 02-03-2012

 Lesznowola, dnia 21.08.2012 r.

Starosta Piaseczyński
Referat w Lesznowoli,
ul. Gminnej Rady Narodowej 60,
05-506 Lesznowola
Nr rej. ARB-LR.6740.1.4.2011.MP.EG

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./

prostuję z Urzędu

błąd pisarski zawarty w  decyzji Nr 3LR/12 z dnia 02-03-2012.,  dotyczącej budowy ulicy Okrężnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego, budową zasilania przepompowni wód deszczowych oraz przebudową urządzeń elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych kolidujących z przedmiotową inwestycją , Lesznowola, gm. Lesznowola
 
Napisano:
Na stronie 6
opisanej w KW WA5M/00254843/8 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr ew 290/14 w obrębie Lesznowola gmina Lesznowola o powierzchni 0,3610 ha na następujące działki:
 • działkę nr 291/20 o powierzchni 0,0020 ha
 • działkę nr 291/21 o powierzchni 0,3590 ha
opisanej w KW WA5M/00293074/1 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 293/3 w obrębie Lesznowola gmina Lesznowola o powierzchni 0,1275 ha na następujące działki:
 • działkę nr 291/16 o powierzchni 0,0015 ha
 • działkę nr 291/17 o powierzchni 0.1260 ha

Winno być:
Na stronie 6
opisanej w KW WA5M/00254843/8 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr ew 291/14 w obrębie Lesznowola gmina Lesznowola o powierzchni 0,3610 ha na następujące działki:
 • działkę nr 291/20 o powierzchni 0,0020 ha
 • działkę nr 291/21 o powierzchni 0,3590 ha
opisanej w KW WA5M/00293074/1 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 293/3 w obrębie Lesznowola gmina Lesznowola o powierzchni 0,1275 ha na następujące działki:
 • działkę nr 293/16 o powierzchni 0,0015 ha
 • działkę nr 293/17 o powierzchni 0.1260 ha
UZASADNIENIE

Powyższy błąd pisarski powstał w trakcie czynności kancelaryjnych tj. przygotowywania treści decyzji.
Niniejsze postanowienie nie rozstrzyga o istocie sprawy będącej przedmiotem decyzji, zatem należało orzec jak w sentencji.
Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Wojewody Mazowieckiego za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia.

 
Otrzymują:
 1. Inwestor,
 2. strony wg rozdzielnika
3. a/a
Do wiadomości
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Chyliczkowska 20A, 05-500 Piaseczno
Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji i Katastru, ul. Czajewicza 20, 05-500 Piaseczno
Starostwo Powiatowe Wydział Rozwoju Infrastruktury i Gospodarowania Mieniem,
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

strony wg oddzielnego rozdzielnika

 1. Irena Walicka, ul. Gąsienicowa 23, 04-521 Warszawa
 2. Grono Hansen Polska Sp. z o. o. ul. Kochanowskiego 49A, 01-864 Warszawa
 3. Gala Development Sp. z o. o., Jabłonowo, Al. Krakowska 53A, 05-552 Wólka Kosowska
Wytworzył:
Elżbieta Galbarczyk ARB Lesznowola
(2012-08-21)
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-08-21 11:16:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-08-21 11:34:07)