Zamówienie uzupełniające do umowy nr KDM.2263.12.2012 z dnia 17.08.2012r, zgodnie ze złożoną ofertą, na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2812W - ul. Chylicka w Konstancinie-Jeziornie

Piaseczno: Zamówienie uzupełniające do umowy nr KDM.2263.12.2012 z dnia 17.08.2012r, zgodnie ze złożoną ofertą, na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2812W - ul. Chylicka w Konstancinie - Jeziornie, polegającej na rozszerzeniu umowy podstawowej o odcinek drogi długości 540 mb.
Numer ogłoszenia: 332144 - 2012; data zamieszczenia: 05.09.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 22 7562480 (82), faks 22 756 24 80.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie uzupełniające do umowy nr KDM.2263.12.2012 z dnia 17.08.2012r, zgodnie ze złożoną ofertą, na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2812W - ul. Chylicka w Konstancinie - Jeziornie, polegającej na rozszerzeniu umowy podstawowej o odcinek drogi długości 540 mb..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie uzupełniające polegającej na rozszerzeniu umowy podstawowej o odcinek drogi długości 540 mb..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.23.31.42-6, 45.23.33.00-2, 45.23.21.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.08.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane DROTECH Kin Dariusz, ul. Warszawska 211/2, 05-300 Mińsk Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 225500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 • Cena wybranej oferty: 145149,98
 • Oferta z najniższą ceną: 145149,98 / Oferta z najwyższą ceną: 145149,98
 • Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
 • 1. Podstawa prawna
  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu
  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
  Zamówienie uzupełniające dotyczy tego samego rodzaju zamówienia co zamówienie podstawowe, ich udzielenie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ oraz są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego i stanowią nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego
Wytworzył:
Beata Flint, ZDP Piaseczno
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-09-05 13:20:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-09-05 13:20:44)