Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w sezonie 2012/2013

Piaseczno: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w sezonie 2012/2013
Numer ogłoszenia: 482562 - 2012; data zamieszczenia: 30.11.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 215807 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 22 7562480 (82), faks 22 756 24 80.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w sezonie 2012/2013.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia- zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w sezonie 2012/2013. Zadanie 1: Wynajem dwóch jednostek (nośnik + piaskarka + pług) do świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w sezonie 2012/2013 - dla terenu gmin: Piaseczno, Lesznowola; Zadanie 2: Wynajem dwóch jednostek (nośnik + piaskarka + pług) do świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w sezonie 2012/2013 - dla terenu gmin: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Technicznej (Część II SIWZ - opis przedmiotu zamówienia);..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.50.00.00-2, 90.62.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Wynajem dwóch jednostek (nośnik + piaskarka + pług) do świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w sezonie 2012/2013 - dla terenu gmin: Piaseczno, Lesznowola.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • SOUTH STREAM S.A. W Kotorydzu, ul. Piaseczyńska 16, 05-555 Tarczyn, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 165000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 69,12

  • Oferta z najniższą ceną: 69,12 / Oferta z najwyższą ceną: 77,65

  • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Wynajem dwóch jednostek (nośnik + piaskarka + pług) do świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w sezonie 2012/2013 - dla terenu gmin: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Miirosław Tadzik, ul. 22 Lipca 7, 05-504 Złotokłos, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 160000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 165000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 69,00 / Oferta z najwyższą ceną: 69,00

  • Waluta: PLN.

 

Wytworzył:
Beata Flint, ZDP Piaseczno
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-11-30 14:33:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-11-30 14:34:23)