Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.12.2012 - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego – Powiatu Piaseczyńskiego – Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie.

Sprawa numer: KDM.2264.30.2012

Zamawiający - Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie: 

- w punkcie 16 SIWZ – Miejsce i termin składania i otwarcia ofert  (dotyczy zamówienia nr I i II):

punkty 16.1 i 16.2 otrzymują brzmienie:

  1. Oferty należy składać do dnia 19.12.2012 r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 2, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust. 2 Ustawy)

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2012 r. o godz. 1015.

- w ogłoszeniu o zamówieniu – sekcja IV: Procedura

IV.4.4.) otrzymuje brzmienie:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2012 r. godzina 10.00, miejsce Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9, 05- 500 Piaseczno pokój nr 2.

Wytworzył:
Danuta Goss
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2012-12-12 14:21:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2012-12-12 14:29:13)