Ogłoszenie o zamówieniu - zakup benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów służbowych i sprzętu ogrodniczego dla DPS w Górze Kalwarii

Góra Kalwaria dn. 14.01.2013r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: DPS/ZP/A-G.3421/2/2013

Nazwa zadania: zakup benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów służbowych i sprzętu ogrodniczego dla Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm.) Dom Pomocy Społecznej zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego Dom Pomocy Społecznej

Adres zamawiającego ul. Szpitalna 1

Kod Miejscowość 05-530 Góra Kalwaria Góra Kalwaria

Telefon: tel. 22/727 35 04

Faks: Fax 22/727 34 40

adres poczty elektronicznej: przetargi.dps@wp.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek 7.30-16.00; wtorek-czwartek 7.30-15.30; piątek 7.30-15.00

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.piaseczno.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego w dziale admin. gosp. – pokój nr 7.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Zakup benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów służbowych i sprzętu ogrodniczego dla Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1 wg. załącznika nr 1 do SIWZ

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

09 13 21 00-4 - benzyna bezołowiowa 95

09 13 41 00-8 - olej napędowy ON

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

sukcesywne zakupy w miarę potrzeb w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2013r

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

cena – 100%

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 25.01.2013r. do godz. 12.00

w siedzibie zamawiającego

Dom Pomocy Społecznej

ul. Szpitalna 1

05-530 Góra Kalwaria Góra Kalwaria

w kasie Domu

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia:25.01. 2013r o godz. 12.30

w siedzibie zamawiającego

Dom Pomocy Społecznej

ul. Szpitalna 1

05-530 Góra Kalwaria

Pokój nr 7 (dział admin. gospod.)

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. tj. do dnia 23.02.2013r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

nie dotyczy

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 18468

Data zamieszczenia 14.01.2013r


Formularz cenowy

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Projekt umowy

SIWZ

Wytworzył:
Irena Kwietniewska, DPS Góra Kalwaria
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2013-01-15 08:38:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2013-01-18 10:13:06)