Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - dostawy jaj dla DPS w Górze Kalwarii

Numer sprawy: DPS/ZP/A-G.3421/12/83/2014

Góra Kalwaria dnia 13.01.2014r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: DPS/ZP/A-G.3421/12/2013.
Nazwa zadania: dostawy jaj, mleka i przetworów mlecznych, tłuszczy roślinnych, ryb i przetworów rybnych

Unieważnienie zadania nr 1 - dostawy jaj
Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Oferty wskazanych Wykonawców zostały odrzucone:
Oferta nr 4
KARDROB Magdalena Fijałkowska
Karolina 51 05-530 Góra Kalwaria

Oferta nr 6
P.P.H.U. BIELIŃSKI Waldemar Bielińska
Ul. Towarowa 14/45 10-416 Olsztyn

Pozostałe oferty niepodlegają unieważnieniu:
Oferta Nr 1
INVEST MICHEL
Mariola Michelis, Marek Michelis Sp. J.
Kobierne 44A
05-311 Dębe Wielkie

Oferta Nr 5
FIRMA HANDLOWA „DAGR-BIS” Sp.J.
Ul. Szkolna 1
05-500 Piaseczno

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający, ze względu na podanie przez dwóch Wykonawców takiej samej ceny na dostawy jaj wezwał do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych ponownie przedstawili takie same ceny.

Uzasadnienie prawne:
Art.93 ust.1 pkt. 5)

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji zamawiającego, nie przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego, lub
2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Wytworzył:
Patrycja Kalicińska, DPS Góra Kalwaria
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-01-14 12:00:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2014-01-14 12:03:05)