Karty parkingowe

Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446 z późn. zm.) zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Na podstawie powyższej ustawy wszystkie karty parkingowe wydane do 1 lipca 2014 r., zachowywały swoją ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2015 r.
Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową jest przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Na terenie Piaseczna jest to Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania w Piasecznie zlokalizowany przy ul. Chyliczkowskiej 14, 05-500 Piaseczno, pokój nr 5. Zespół czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.

KARTY PARKINGOWE DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH
Uprawnienia do karty parkingowej zachowują jedynie osoby niepełnosprawne spełniające łącznie następujące warunki:
– posiadają ważne, wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności,
– przyczyna niepełnosprawności w orzeczeniu oznaczona została symbolem: 04-O, 05-R lub 10-N,
– orzeczenie zawiera wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej na podstawie przepisów obowiązujących do 30.06.2014r.
Osoby posiadające tego rodzaju orzeczenia uzyskają kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania się – na podstawie dotychczasowego orzeczenia.

karta parkingowa

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa jest wydawana wyłącznie:
1) osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień) mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Przy czym w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna);
2) osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia (na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o niepełnosprawności) mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Od dnia 1 lipca 2014 r. osoba niepełnosprawna zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności nie jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej. Jeżeli jednak posiadała kartę parkingową wydaną przed tą datą to jej karta zachowała ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015r.
Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej, składany osobiście przez wnioskodawcę, z wyjątkiem
:
1) osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę w obecności przewodniczącego zespołu albo osoby przez niego upoważnionej.

W przypadku złożenia wniosku przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo, podpis składa odpowiednio jeden z rodziców, opiekun lub kurator. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu albo osoba przez niego upoważniona zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę.

Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:
1) jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;
2) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (21 zł);
3) w przypadku złożenia wniosku przez osoby które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, składa się oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności,  o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.
Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego upoważnienia do odbioru karty. Osoba odbierająca kartę parkingową potwierdza jej odbiór. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu albo osoba przez niego upoważniona zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę.

Kartę parkingową wydaną:
1) osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, odbiera jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,
2) osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, odbiera jeden z rodziców,
3) osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo, odbiera odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd
– po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o prawie
do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

KARTY PARKINGOWE DLA PLACÓWEK
Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową jest przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na siedzibę placówki. Od dnia 1 lipca 2014 r. o wydanie karty parkingowej mogą występować placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się [Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014r. (Dz.U. z 2014r., poz. 818) w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej]. Nowe karty parkingowe dla placówek wydawane będą maksymalnie na okres 3 lat.
Kartę parkingową wydaje się na wniosek placówki. Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania. We wniosku placówki miejsce oznaczone „wzór podpisu” pozostawia się niewypełnione.

Do wniosku placówki dołącza się:
1) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (21 zł);
2) oświadczenie o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki;
3) oświadczenie o prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej.
4) do wglądu – dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki oraz potwierdza odbiór karty parkingowej. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu albo osoba przez niego upoważniona zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu.

OPŁATA Z WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ
Opłata za wydanie Karty Parkingowej wynosi 21 zł i można ją uiścić w kasie Starostwa przy ul. Chyliczkowskiej, na poczcie lub za pośrednictwem przelewu bankowego na konto:
Starostwo  Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
Nr konta: 06 1020 1169 0000 8902 0107  8948
Tytuł przelewu: Karta Parkingowa imię i nazwisko

Ważne:
Od dnia 1 lipca 2014 r. opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł.
Wnioski o wydanie karty parkingowej należy składać po uprawomocnieniu się orzeczenia tj. po 14 dniach od daty odbioru orzeczenia, jeżeli odwołanie od decyzji nie zostało złożone. Zachowanie tego terminu nie jest wymagane w przypadku, gdy wnioskodawca po odebraniu orzeczenia zrzeka się prawa do wniesienia odwołania.
W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu ma w terminie 30 dni poinformować o dacie wydania karty a nie wydać kartę w tym terminie
 
Ulgi i uprawnia z tytułu posiadania karty parkingowej oraz sposób użytkowania karty:
- Kartę parkingową wykładamy w przedniej części samochodu, stroną z numerem oraz datą ważności (a nie stroną ze zdjęciem).
- Karta obowiązuje na terenie naszego kraju, oraz w krajach Unii Europejskiej. Kierowca pojazdu oznakowanego tą kartą może parkować pojazd na miejscach parkingowych oznakowanych znakiem drogowym: na niebieskim tle wózek inwalidzki i tzw. koperta
- Dodatkowo w Warszawie parkowanie na miejscach oznakowanych w wyżej wspomniany sposób jest bezpłatne.
 

 

Wytworzył:
Marta Kulczyńska-Bońska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2014-06-26 13:27:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2018-10-11 11:17:38)