Trzeci przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w m. Piaseczno, ul. Mazurska

STAROSTA PIASECZYŃSKI
ogłasza
TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż części nieruchomości Skarbu Państwa, 
położonej w miejscowości Piaseczno
 
Dane dotyczące przedmiotu sprzedaży:
Przedmiotem przetargu jest część niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Piaseczno w rejonie  ul. Mazurskiej  będąca własnością Skarbu Państwa, stanowiąca działkę ew. nr 16, o pow. 0,5703ha, w obrębie 44, KW Nr WA1I/00023663/2.
Wykaz podano do publicznej wiadomości w terminie od dnia  15 lipca 2014r. do dnia 05 sierpnia 2014r. We wskazanym w wykazie terminie nie został złożony żaden wniosek osób którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 30.10.2014r.
Drugi przetarg odbył się w dniu 06.02.2015r.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń w użytkowaniu, nie toczy się wobec niej żadne postępowanie sądowe lub administracyjne dotyczące jej własności albo posiadania.
Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.
Zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, działka zlokalizowana jest w obszarze o przeznaczeniu – usługi nieuciążliwe oraz nieuciążliwa produkcja i składy 2U/PS. Wschodni fragment działki (pas terenu nad rzeką Jeziorką) przeznaczony jest pod zieleń częściowo urządzoną i wody powierzchniowe śródlądowe 2ZPc/Ws. Ponadto, niewielki wschodni fragment działki leży w liniach rozgraniczających projektowanego ciągu pieszo-rowerowego, gminnego 1KPr/Z
 
Przetarg odbędzie się w dniu 28.04.2015r. o godz. 12.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, sala nr 112, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
 
1. Przed przystąpieniem do przetargu komisji przetargowej należy złożyć:
- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
- w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika do oświadczenia należy dołączyć pełnomocnictwo.
2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (9.000 zł). 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wniesienie najpóźniej do dnia 21.04.2015 r. wadium w wysokości 90.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt  tysięcy  zł) na nr rachunku PKO BP S.A. 12 1020 1169 0000 8202 0107 8989 
- za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na nr konta podany w ogłoszeniu.
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 900 000,00 zł + VAT
Ceną  sprzedaży będzie najwyższa cena netto uzyskana w przetargu, powiększona o podatek VAT w stawce 23%.
 
Wadium zostanie zwrócone po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ustalonej ceny nieruchomości. W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy – wadium nie zostanie zwrócone. Starosta Piaseczyński zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, pokój nr 118  lub pod nr tel. (22) 756 61 44.
Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2015-02-18 10:05:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2015-02-18 10:09:04)