Zgłoszenie Staroście projektu robót geologicznych

Podstawa prawna

- Prawo geologiczne i górnicze - ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - (tekst jednolity z 2021 roku, poz. 1420)
- Kodeks postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 z poźn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 roku, nr 288, poz. 1696 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
tel. 22 756 62 54 w. 178

Sposób załatwienia sprawy

- zgłoszenie składa się w kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14,
- zgłoszenie projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, złożone przez podmiot, który sfinansował wykonanie tego projektu

Rozpoczęcie robót geologicznych może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych starosta, w drodze decyzji, nie zgłosił do niego sprzeciwu.

Wymagane dokumenty

2 egzemplarze projektu robót geologicznych spełniającego wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskanie koncesji (Dz. U. nr 288, poz. 1696 z późniejszymi zmianami).

Prace geologiczne mogą być wykonywane, dozorowane i kierowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Prace geologiczne obejmujące roboty geologiczne mogą być wykonywane tylko na podstawie projektu robót geologicznych.

Projekt robót geologicznych powinien określać:

- cel zamierzonych prac, sposób jego osiągnięcia, wraz z określeniem rodzaju wymaganej dokumentacji geologicznej,
- harmonogram prac,
- przestrzeń, w obrębie której mają być wykonywane prace geologiczne,
- przedsięwzięcia konieczne ze względu na ochronę środowiska, w tym zwłaszcza wód podziemnych, oraz sposób likwidacji wyrobisk, otworów wiertniczych, rekultywacji gruntów i środki mające na celu zapobieżenie szkodom.

Wykonawca robót geologicznych jest obowiązany posiadać dokumentację prowadzonych prac i uzupełniać ją w miarę postępu robót. W trakcie wiercenia należy pobierać próby gruntu. Wiercenia prowadzone będą z ciągłym dozorem geologicznym. 

Wyniki prac geologicznych, wraz z ich interpretacją oraz określeniem stopnia osiągnięcia zamierzonego celu, należy przedstawić w dokumentacji geologicznej.

Wytworzył:
Leopold Śliwiński
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2016-11-08 15:17:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2021-11-29 11:19:35)