Przekazanie Staroście innej dokumentacji geologicznej

Podstawa prawna

- Prawo geologiczne i górnicze - ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - (tekst jednolity z 2021 roku, poz. 1420)
- Kodeks postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 z póżn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 2449)

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
tel. 22 756 62 54 w. 178

Sposób załatwienia sprawy

- wniosek przekazujący wraz z inną dokumentacją geologiczną składa się w kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14

Wymagane dokumenty

Wyniki prac geologicznych, wraz z ich interpretacją oraz określeniem stopnia osiągnięcia zamierzonego celu, należy przedstawić w innej dokumentacji geologicznej.

Inną dokumentację geologiczną przekazuje się w trzech egzemplarzach w postaci papierowej oraz w 3 egzemplarzach w postaci elektronicznej, w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia prac, właściwemu organowi administracji geologicznej.

Opłata

Brak opłaty skarbowej.

Czas załatwienia sprawy

W terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania innej dokumentacji geologicznej organ zawiadamia pisemnie o przekazaniu innej dokumentacji geologicznej.

Wytworzył:
Leopold Śliwiński
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2016-11-08 15:08:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2021-11-29 12:07:58)