Sukcesywne dostawy soli kamiennej drogowej do zimowego utzrymania dróg w ilości 500 ton