Wydawanie decyzji ustalającej wysokość i rodzaj świadczeń za odnoszenie korzyści z urządzeń spółki przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące członkami spółki wodnej oraz jednostki organizacyjne

Podstawa prawna

art.454 ust.3 ustawy z dnia  20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z póź. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
tel. 22 756 62 54 w. 173

Sposób załatwienia sprawy

- wniosek składa się w kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14
- decyzję odbiera się w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

Wymagane dokumenty

- wniosek spółki wodnej,
- dowód dokonania opłaty skarbowej (oryginał lub uwierzytelniona kopia) na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
w wysokości 10 zł (art. 6 ust.1, część I ust. 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)

Czas załatwienia sprawy

Nie dłużej niż 2 miesiące licząc od dnia przedłożenia prawidłowo sporządzonego wniosku.

Wytworzył:
Leopold Śliwiński
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2018-02-06 14:22:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2021-11-16 09:39:09)