Miejsce załatwienia sprawy

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
tel. 22 756 62 54 wew. 207
fax 22 756 62 20
www.piaseczno.pl

email:
m.bonska@piaseczno.pl
k.koscielniak@piaseczno.pl
a.rutkowska@piaseczno.pl
k.pasynek@piaseczno.pl

Godziny pracy Zespołu:
poniedziałek w godz. 8.00 - 17.00.
wtorek - piątek w godz. 8.00 - 16.00
Przyjęcia interesantów w sali obługi mieszkańców.

W skład Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności wchodzą:
przewodnicząca, sekretarz, lekarze o specjalizacjach odpowiednich do chorób zasadniczych osób orzekanych, psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi, pracownicy socjalni.

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności orzeka mieszkańców powiatu piaseczyńskiego (gminy: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno, Prażmów, Tarczyn), a także:
– przebywające na terenie powiatu piaseczyńskiego osoby bezdomne,
– osoby przebywające na terenie powiatu piaseczyńskiego, tj. poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych,
– osoby przebywające w działających na terenie powiatu piaseczyńskiego domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Powiatowy Zespół w ramach swoich kompetencji wydaje trzy rodzaje orzeczeń:
1. Orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osób, które nie ukończyły 16. r.ż.),
2. Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16. r.ż.),
3. Orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień (dotyczy osób posiadających ważne orzeczenia wydane przez inne organy orzekające, a chcące otrzymać wyłącznie wskazania do ulg i uprawnień).

Osoby, które nie ukończyły 16. roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Przy orzekaniu osób powyżej 16. roku życia określa się trzy stopnie niepełnosprawności:
– znaczny, do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji,
– umiarkowany, do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych,
– lekki, do którego zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydaje się osobie, która ukończyła 16. rok życia i posiada jedno z następujących orzeczeń:
1. ważne orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:
– całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
– niezdolności do samodzielnej egzystencji,
– całkowitej niezdolności do pracy,
– częściowej niezdolności do pracy oraz celowości przekwalifikowania;
2. ważne orzeczenie organu rentowego (ZUS, MSWiA, MON), wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów;
3. ważne orzeczenie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane przed 1 stycznia 1998 r.
 

Wytworzył:
Marta Kulczyńska-Bońska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2018-09-11 14:44:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2022-05-27 12:59:29)