Legitymacje osoby niepełnosprawnej

Od 1 sierpnia 2017r. legitymacje osób niepełnosprawnych są przyznawane i wydawane na nowych zasadach.
Od 1 sierpnia 2017r. organem uprawnionym do wydania legitymacji jest powiatowy lub miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, zaś podstawą wydania legitymacji jest wyłącznie ostatnie prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności albo o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Nowe legitymacje wystawiane są na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, niemniej jednak okres ten nie może być dłuższy niż:
– 5 lat (w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność)
– 10 lat (w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia). W przypadku osób, które ukończyły 60 rok życia legitymację wydaje się na okres ważności orzeczenia stanowiącego podstawę do wydania legitymacji bez ograniczeń czasowych.

Od dnia 1 września 2017 r. zmianie uległ także wzór legitymacji. Na nowym wzorze znajduje się m.in.:
– imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej,
– jej numer PESEL (co zapobiega konieczności wymiany legitymacji w sytuacji zmiany nazwiska),
– termin ważności legitymacji,
– symbol przyczyny niepełnosprawności,
– stopień niepełnosprawności (w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności).
W nowym wzorze legitymacji dane dotyczące stopnia i symbolu przyczyny  niepełnosprawności wpisywane będą wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej tylko za pomocą kodu QR. Nowe legitymacje będą również posiadały oznaczenie w alfabecie Braille’a, jak również napisy w języku angielskim i francuskim rozpoznawalność poza granicami kraju.

legitymacja_1legitymacja_2


Do wniosku o wydanie legitymacji należy dołączyć 1 fotografię o wymiarach 35 x 45 mm odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.
Legitymacje wystawione przed 1 sierpnia 2017 r. zachowują ważność na czas w nich określony. Nie trzeba wymieniać legitymacji wydanych na stałe, te zachowują ważność bezterminowo.
Wydanie legitymacji jest bezpłatne. Opłata w wysokości 15 zł. pobierana będzie wyłącznie za wydanie duplikatu legitymacji nowego wzoru.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej a korzystanie z ulg i uprawnień – ważne informacje
W dniu 6 października 2017 r. podpisana została umowa pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, obejmująca produkcję blankietów legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności oraz ich personalizację i dystrybucję.
Wydawanie legitymacji według nowych wzorów, w tym dla osób, które uzyskały orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność po 1 września 2017 r. rozpocznie się w możliwie najszybszym terminie, po przeprowadzeniu wszystkich czynności niezbędnych do zapewnienia prawidłowej realizacji tego zadania.
Do czasu uzyskania nowej legitymacji:
- osoba posiadająca ważną legitymację wydaną na dotychczas obowiązujących wzorach ma pełne prawo posługiwać się tą legitymacją wszędzie tam, gdzie legitymacja jest dokumentem uprawniającym do ulg i świadczeń – prawo posługiwania się dotychczasową legitymacją wynika z faktu, że wszystkie legitymacje wystawione do dnia 31 sierpnia 2017 r. zachowują ważność na czas w nich określony. Nie ma zatem obowiązku wymiany ważnych legitymacji wydanych na dotychczasowych wzorach na legitymację wg wzoru obowiązującego od 1 września 2017 r.;
- osoba, która nie posiada legitymacji w celu korzystania z określonych ulg i uprawnień powinna posługiwać się ważnym orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. To bowiem orzeczenie dokumentuje status osoby jako niepełnosprawnej, natomiast legitymacja jest dokumentem potwierdzającym wydanie przedmiotowego orzeczenia. W szczególności dotyczy to korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (PKP, PKS). W świetle wyjaśnień Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 października 2017 r. w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie jest konieczne posiadanie również legitymacji.

Wytworzył:
Marta Kulczyńska-Bońska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2018-09-13 14:57:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2018-10-11 11:13:44)