Transmisja wideo z sesji Rady Powiatu

Transmisja z sesji Rady Powiatu dostępna jest "na żywo" w trakcie odbywania sesji https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/536/rada-powiatu-piaseczynskiego.htm

Są tu także przechowywane rejestracje sesji wcześniejszych (od lipca 2023 r.)

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W SESJACH RADY POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Piaseczyński, adres siedziby: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14.
2. W sprawach dotyczących Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z Państwa udziałem w Sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora. Adres siedziby: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14, adres e-mail: ochronadanych@piaseczno.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, polegającego na konieczności transmitowania i utrwalania obrad rady powiatu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 
4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do tego, aby mogli Państwo uczestniczyć w Sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego. W związku z powyższym, Państwa udział w Sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego jest równoznaczny z dobrowolnym podaniem przez Państwa danych osobowych na te potrzeby (przede wszystkim danych w postaci Państwa wizerunku, ale także w postaci głosu i ewentualnych innych podanych przez Państwa danych, takich jak np. imię i nazwisko).
5. Jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa dane osobowe zostały zarejestrowane na dostępnych publicznie nagraniach z Sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego, wówczas powinniście Państwo zrezygnować ze swojego udziału w niej.
6. Informacje o Państwa danych osobowych, o których mowa powyżej, przekazywane będą podmiotom zewnętrznym, które świadczą usługę rejestrowania i transmitowania online Sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego. Ponadto, w związku z tym, że Sesje Rady Powiatu Piaseczyńskiego muszą być transmitowane w publicznie dostępnej Sieci Internet, dostęp do tych danych może mieć każda osoba, która zapozna się z ich upublicznionym nagraniem, w tym także odbiorcy z państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
7. Państwa dane osobowe, o których mowa powyżej, zgodnie z § 28 ust. 7 uchwały Nr VI/9/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Piaseczyńskiego (z późn. zm.), będą przetwarzane do czasu podjęcia przez Radę Powiatu uchwały o udzieleniu Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za dany rok kalendarzowy, w którym miała miejsce transmisja danej Sesji Rady Powiatu.
8. W odniesieniu do Państwa danych osobowych, o których mowa powyżej, mają Państwo prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do tych danych, zgodnie z art. 15 RODO;
b) sprostowania tych danych, jeśli są nieprawidłowe, zgodnie z art. 16 RODO;
c) ograniczenia przetwarzania tych danych, zgodnie z art. 18 RODO, jeśli:
- kwestionują Państwo ich prawidłowość (na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych);
- Administrator nie potrzebuje już tych danych do wskazanych powyżej celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
9. Jeśli uznacie Państwo, że Administrator przetwarza państwa dane osobowe, o których mowa powyżej, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, wówczas macie Państwo prawo do wniesienia w tej sprawie skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
10. W odniesieniu do Państwa danych osobowych, o których mowa powyżej, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie stosowane wobec nich profilowanie, o których mowa w art. 22 RODO.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2018-11-14 11:44:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2024-04-12 13:43:48)