Zatwierdzenie planu nauczania indywidualnego ucznia szkoły prowadzonej przez Powiat Piaseczyński

Nauczanie indywidualne

Podstawa prawna

 • art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z  2023 r., poz. 900 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r., poz. 1616 z póżn. zm.) [uczniowie po szkole podstawowej]
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r., poz. 1157 z póżn. zm.) [uczniowie po gimnazjum]

Indywidualne nauczanie jest formą realizacji obowiązku szkolnego oraz nauki. Indywidualne nauczanie organizuje się dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

Procedura postępowania

 1. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) wydaje orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.
 2. Organem odpowiedzialnym za organizację indywidualnego nauczania jest dyrektor szkoły.
 3. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) organizuje indywidualne nauczanie ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania. Zgodnie z art. 127 ust. 16 i 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z  2023 r., poz. 900 z późn. zm.) nauczanie indywidualne dyrektor szkoły organizuje w porozumieniu z organem prowadzącym, w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Dyrektor szkoły organizując indywidualne nauczanie przestrzega zapisów rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz innych przepisów prawa oświatowego w tym rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania, w szczególności w zakresie:
 • przydzielania godzin nauczania indywidualnego nauczycielom z wymaganymi kwalifikacjami,
 • tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych nauczania indywidualnego.

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia

Podstawa prawna:

 • § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  9 sierpnia 2017 w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2023 poz. 1798 z późn. zm.).

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia organizowana jest dla uczniów, którzy mogą uczęszczać szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Procedura postępowania:

 1. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.
 2. Organem odpowiedzialnym za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia jest dyrektor szkoły.
 3. Dyrektor szkoły organizuje pomoc psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, przestrzegając zapisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Klauzula RODO - plik do pobrania (DOC, 15 KB)

Wytworzył:
Magdalena Boniecka
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2018-12-06 14:59:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2024-01-10 11:38:00)