Umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Piaseczyńskiemu

Podstawa prawna

- Art. 56, art. 59 ust. 1, 2 i 3 i art. 59a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.),
- Uchwała Rady Powiatu Piaseczyńskiego Nr VI/3/19  z dnia 28 marca 2019 r.,
- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743  z póź. zm.),
- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L Nr 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.),
- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L Nr 352 z dnia 24 grudnia 2013),
- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2015 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołóstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z dnia 28 czerwca 2014 r.)

Miejsce załatwienia sprawy

Złożenie wniosku:
Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
czynna w godzinach:
poniedziałek w godz. 8.00 - 17.00
wtorek - piątek w godz. 8.00 - 16.00

Rozpatrywanie wniosków:
Wydział Gospodarowania Mieniem
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
czynny w godzinach: poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 16.00

Wymagane dokumenty

- Wniosek o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Piaseczyńskiemu (wzór wniosku do pobrania)
- Załączniki wymienione we wniosku.

Opłaty

Brak opłat

Sposób załatwienia sprawy

Termin załatwienia sprawy
Sprawy z wniosków o udzielenie ulg załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku z kompletnymi załącznikami, a w szczególnych wypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku z kompletnymi załącznikami.

Zakończenie sprawy
- W przypadku udzielenia ulgi wzywa się Wnioskodawcę do podpisania umowy.
- W przypadku odmowy udzielenia ulgi powiadamia się Wnioskodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia podjęcia decyzji.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2019-06-06 14:44:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2021-12-02 15:40:18)