Obowiązek informacyjny w sytuacji pozyskania danych od osoby której dane dotyczą

Obowiązek informacyjny w sytuacji pozyskania danych od osoby, której dane dotyczą

Od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w związku z czym Wydział Komunikacji i Transportu informuje, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Piaseczyński – Pan Ksawery Gut, adres siedziby: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14.

2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Damian Proksza, adres siedziby: Starostwo Powiatowe w Piasecznie 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14, tel. (22) 756-61-64, mail: ochronadanych@piaseczno.pl.
 
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
a. wprowadzanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów danych właścicieli pojazdów zarejestrowanych na terenie powiatu piaseczyńskiego oraz wydawanie spersonalizowanych dokumentów.
b. współpraca w zakresie wymiany informacji z organami określonymi w art. 80c i Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 ze zm.).

4. Podstawa prawna przetwarzania:
- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2023 r., poz. 1047 ze zm.),
- Ustawy z dnia 17 stycznia 2019 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2023 r., poz. 622 ze zm.),
- Ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2022 r., poz. 180 ze zm.),
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 r., poz. 775 ze zm.).

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania celu lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa

6. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż te uprawnione z mocy prawa.

7. Pani/Pana dane będą przechowywane jedynie w czasie niezbędnym do ich przetwarzania oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

8. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podejmowane przez urząd decyzje nie powstają w procesie zautomatyzowanym.

Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.


…………………………………….
(data i czytelny podpis)

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2020-01-23 11:17:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2024-01-09 14:36:02)