Nagroda dla młodych sportowców

Nagroda Powiatu Piaseczyńskiego dla młodych sportowców (do 20. roku życia) oraz ich trenerów przyznawana jest co roku.

Nagrody o charakterze finansowym przyznawane są zawodnikom, w tym również niepełnosprawnym, którzy w poprzednim roku kalendarzowym zajęli miejsca od 1 do 3, natomiast wyróżnienia (dyplomy) przyznaje się zawodnikom (także zawodnikom z niepełnosprawnością), którzy uzyskali miejsca od 4 do 10. Nagrody przyznawane są również trenerom zasłużonym w osiąganiu przez zawodników wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Nagrody przyznawane są za osiągnięcia w dyscyplinach i konkurencjach organizowanych na szczeblu ogólnopolskim (mistrzostwa Polski, puchar Polski) lub międzynarodowym (mistrzostwa Europy, puchar Europy, mistrzostwa świata oraz puchar świata).

Nagrody i wyróżnienia otrzymują zawodnicy, którzy nie ukończyli 20. roku życia oraz są zrzeszeni w stowarzyszeniach kultury fizycznej, w tym w uczniowskich klubach sportowych mających swoją siedzibę na terenie powiatu piaseczyńskiego i prowadzących działalność na jego terenie.

Nagrody i wyróżnienia przyznaje się zawodnikom, którzy uprawiają dyscypliny sportu wymienione w wykazie polskich związków sportowych (wykaz, zgodnie z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ogłasza Minister Sportu i Turystyki), za osiągnięcia w zawodach organizowanych przez te związki.

Nagrody mają charakter pieniężny, natomiast wyróżnienia przyznawane są w postaci dyplomów. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego z urzędu lub na wniosek stowarzyszenia kultury fizycznej, w tym uczniowskiego klubu sportowego, po zasięgnięciu opinii Komisji Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Piaseczyńskiego.

Wniosek podpisany przez trenera lub przedstawiciela władz klubu powinien zawierać:
1. imię i nazwisko zawodnika/trenera,
2. datę urodzenia,
3. adres zameldowania,
4. wyszczególnienie osiągnięć sportowych zgodne z uchwałą Rady Powiatu, ze wskazaniem tego osiągnięcia, które jest zgłaszane do nagrody,
5. kopie protokołów z wyników zawodów, dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
6. oraz w przypadku zawodników, którzy zajęli miejsca I-III i zgłaszanych do nagrody trenerów:
- pesel
- nr rachunku bankowego do wypłacenia nagrody (ze wskazaniem właściciela)
- adres Urzędu Skarbowego.

Zgłoszenia należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie do 31 stycznia każdego roku (za osiągnięcia w roku poprzednim) na adres:
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 22 756 62 54 wew. 194.

Zasady i tryb przyznawania nagród określone są uchwałą nr XXIII/5/04 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz uchwałą nr XXXI/14/09 z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany ww. uchwały.

Tekst jednolity uchwały do pobrania >>>

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2020-02-17 12:42:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2023-01-31 09:44:23)