Pomoc dla repatrianta na remont, adaptację lub wyposażenie lokalu mieszkalnego

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1105)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o przyznanie repatriantowi pomocy finansowej z tytułu remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego (Dz. U. z 2018r. poz. 1204)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej budżetu państwa "Pomoc dla repatriantów" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1352)

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
tel. 22 756 62 54 wew. 249
m.murakowska@piaseczno.pl

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej (załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2018 r.).

Do wniosku należy dołączyć:

a) kopię dowodu osobistego wnioskodawcy, a jeżeli wnioskodawcą jest osoba małoletnia – kopię dowodu osobistego osoby, pod której opieką pozostaje;
b) dowód poniesienia kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta w Rzeczpospolitej Polskiej, a w przypadku osoby małoletniej – dowód poniesienia kosztów przez osobę, pod której opieką pozostaje;
c) kopię decyzji wojewody w sprawie potwierdzenia posiadania przez wnioskodawcę obywatelstwa polskiego;
d) dokument, z którego wynika tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu mieszkalnego, którego dotyczy wniosek;
e) inne dokumenty potwierdzające okoliczności wymienione we wniosku;
f) oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że dane i informacje zawarte we wniosku są prawdziwe.

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria - Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Forma załatwienia sprawy

Wydanie decyzji

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie po złożeniu kompletu dokumentów. Do dwóch miesięcy, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego.

Tryb odwoławczy

Do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Piaseczyńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje

Repatriantowi, który nabył obywatelstwo polskie w drodze repatriacji i przybył do Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżanu, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, przysługuje uprawnienie do uzyskania pomocy finansowej na częściowe pokrycie poniesionych i udokumentowanych kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Pomoc, o której mowa, stanowi zwrot udokumentowanych i uzasadnionych kosztów. Pomocy udziela się w wysokości 6 000,00 zł na jednego repatrianta. Kwota ta ulega corocznie od dnia 1 stycznia podwyższeniu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, przy zastosowaniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów, ogłaszanego w komunikacie Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, w terminie 15 dni po upływie trzeciego kwartału.
Wniosek należy złożyć osobiście do starosty właściwego ze względu na miejsce osiedlenia się repatrianta w terminie 2 lat od dnia nabycia przez repatrianta obywatelstwa polskiego.
W przypadku repatrianta będącego osobą małoletnią lub ubezwłasnowolnioną całkowicie wniosek składają jego rodzice lub opiekunowie prawni albo jedno z rodziców lub jeden opiekun prawny.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2021-09-13 14:11:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2022-12-06 12:21:26)