Rejestracja pojazdów

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U 2024 r., poz. 572 tj).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2023 r., poz. 1047 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2022 r., poz. 2142 z póżn. zm.).
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2022 r., poz. 2277 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. 2020 r., poz. 2056 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. 2022 r., poz. 1847 z pózn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. 2022 r. poz. 1849 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz. U. 2022 r., poz. 1849 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. 2022 r. poz. 1847).
 • Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2023 r., poz. 70).
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2023 r., poz. 1570 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2022 r., poz. 1191 z późn. zm. ).

Wymagane dokumenty

należy przedstawić oryginały dokumentów

 • Wniosek właściciela pojazdu (DOCX, 16 KB),
 • RODO - obowiązek informacyjny w sytuacji pozyskania danych od osoby, której dane dotyczą (DOCX, 19 KB)
 • Jeżeli wniosek składa osoba upoważniona: upoważnienie (PDF, 202 KB) lub pełnomocnictwo notarialne,
 • Dowód własności pojazdu (m.in. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT lub rachunek, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku),
 • Dowód osobisty (do wglądu),
 • W przypadku obcokrajowców należy przedstawić zaświadczenie o zameldowaniu na terenie powiatu piaseczyńskiego,
 • Tablice rejestracyjne lub oświadczenie o zagubieniu tablic,
 • Homologacja i oświadczenie danych o pojeździe (nowy pojazd),
 • Dowód rejestracyjny lub inny dokument wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą stwierdzający rejestrację pojazdu za granicą,
 • Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego, w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, adnotację na dowodzie własności pojazdu określającą datę i numer dowodu odprawy celnej przewozowej oraz nazwę organu który dokonał odprawy celnej,
 • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego lub w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, fakturę z wykazaną kwotą akcyzy,
 • Tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego dokumentów sporządzonych w języku obcym.

Z dniem 1 lipca 2023 r. odwołuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Tym samym od 1 lipca 2023 r. termin na:
- rejestrację w Polsce pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE wynosi 30 dni od dnia jego sprowadzenia.
......................................................
Podstawa prawna: § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2023 r., poz. 111)

Opłaty

Samochód:

 • Rejestracja nowego pojazdu - 160,00 zł
 • Przerejestrowanie z wydaniem nowych numerów rejestracyjnych - 160,00 zł
 • Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy - 160,00 zł
 • Przerejestrowanie pojazdu z pozostawieniem numerów rejestracyjnych i wydaniem pozwolenia czasowego - 80,00 zł
 • Przerejestrowanie pojazdu z pozostawieniem numerów rejestracyjnych bez wydawania pozwolenia czasowego - 66,50 zł
 • Rejestracja pojazdu zabytkowego - 180,00 zł
 • Rejestracja pojazdu z wydaniem tablic indywidualnych - 1080,00 zł
 • Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy na tablice indywidualne - 1080,00 zł
 • Rejestracja na tablice tymczasowe - 61,00 zł

Motocykl:

 • Rejestracja nowego pojazdu - 120,00 zł
 • Przerejestrowanie z wydaniem nowych numerów rejestracyjnych - 120,00 zł
 • Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy - 120,00 zł
 • Przerejestrowanie pojazdu z pozostawieniem numerów rejestracyjnych i wydaniem pozwolenia czasowego - 80,00 zł
 • Przerejestrowanie pojazdu z pozostawieniem numerów rejestracyjnych bez wydawania pozwolenia czasowego - 66,50 zł
 • Rejestracja pojazdu zabytkowego - 130,00 zł
 • Rejestracja pojazdu z wydaniem tablic indywidualnych - 580,00 zł
 • Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy na tablice indywidualne - 580,00 zł
 • Rejestracja na tablice tymczasowe - 36,75 zł

Motorower:

 • Rejestracja nowego pojazdu - 110,00 zł
 • Przerejestrowanie z wydaniem nowych numerów rejestracyjnych - 110,00 zł
 • Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy - 110,00 zł
 • Przerejestrowanie pojazdu z pozostawieniem numerów rejestracyjnych i wydaniem pozwolenia czasowego - 80,00 zł
 • Przerejestrowanie pojazdu z pozostawieniem numerów rejestracyjnych bez wydawania pozwolenia czasowego - 66,50 zł
 • Rejestracja pojazdu zabytkowego - 130,00 zł (wydanie żółtej tablicy motocyklowej)
 • Rejestracja pojazdu zabytkowego - 120,00 zł (wydanie białej tablicy motorowerowej)
 • Rejestracja na tablice tymczasowe - 36,75 zł

Przyczepa/Naczepa:

 • Rejestracja nowego pojazdu - 120,00 zł
 • Przerejestrowanie z wydaniem nowych numerów rejestracyjnych - 120,00 zł
 • Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy - 120,00 zł
 • Przerejestrowanie pojazdu z pozostawieniem numerów rejestracyjnych i wydaniem pozwolenia czasowego - 80,00 zł
 • Przerejestrowanie pojazdu z pozostawieniem numerów rejestracyjnych bez wydawania pozwolenia czasowego - 66,50 zł
 • Rejestracja pojazdu zabytkowego - 130,00 zł
 • Rejestracja na tablice tymczasowe - 39,75 zł

Ciągnik rolniczy:

 • Rejestracja nowego pojazdu - 120,00 zł
 • Przerejestrowanie z wydaniem nowych numerów rejestracyjnych - 120,00 zł
 • Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy - 120,00 zł
 • Przerejestrowanie pojazdu z pozostawieniem numerów rejestracyjnych i wydaniem pozwolenia czasowego - 80,00 zł
 • Przerejestrowanie pojazdu z pozostawieniem numerów rejestracyjnych bez wydawania pozwolenia czasowego - 66,50 zł
 • Rejestracja pojazdu zabytkowego - 130,00 zł
 • Rejestracja na tablice tymczasowe - 36,75 zł

Opłaty wnosi się w samoobsługowym terminalu płatniczym tzw. WPŁATOMACIE  ( kartą płatniczą, kredytową, gotówką) lub na konto:
Bank PKO BP
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
62 1020 1169 0000 8002 0107 8963

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Komunikacji i Transportu
Czajewicza 2/4
tel. 22 736 48 70

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW:
poniedziałek - piątek - 7.00 - 15.50

 

Rezerwacja wizyt w celu załatwienia spraw w Wydziale Komunikacji i Transportu na stronie https://bezkolejki.eu/sppiaseczno
Rezerwacja wizyt w celu załatwienia spraw w delegaturze Wydziału w Górze Kalwarii na stronie https://bezkolejki.eu/filia_gk
Rezerwacja wizyt w celu załatwienia spraw w delegaturze Wydziału w Konstancinie-Jeziornie na stronie https://bezkolejki.eu/filia_kj
Rezerwacja wizyt w celu załatwienia spraw w delegaturze Wydziału w Lesznowoli na stronie https://bezkolejki.eu/lesznowola

Termin odpowiedzi

Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021r. poz. 735)

Jednostka organizacyjna

Wydział Komunikacji i Transportu

Sposób załatwienia sprawy

Rejestracja pojazdu ma formę decyzji administracyjnej. Złożenie i odbiór decyzji następuje osobiście lub przez pełnomocnika. W sprawach, w których wnioskodawcą jest podmiot gospodarczy - osoba upoważniona w KRS lub właściciel wykazany w wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Tryb pdwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Piaseczyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

Rejestracji pojazdów dokonuje się na podstawie oryginalnych dokumentów.
W sprawach, w których wnioskodawcą jest podmiot gospodarczy należy przedłożyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia własności.
Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności pojazdu przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2022-02-16 09:44:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Konarska
(2024-04-24 14:49:05)