Inspektor BHP (1/8 etatu) w Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Konstancinie-Jeziornie

Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Konstancinie-Jeziornie
 
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
inspektor BHP
 
Wymiar zatrudnienia:
1 osoba – 1/8 etatu (5 godzin tygodniowo) od dnia 1 września 2023 r.

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku, (wykształcenie określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r., w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a w szczególności spełniają wymagania kwalifikacyjne: wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp, zawód technika bhp.
lub wykształcenie średnie i udokumentowany, co najmniej 5 letni staż pracy biurowej,
4) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 
2. Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
2. wysoka kultura osobista,
3. samodzielność i komunikatywność,
4. znajomość ustawy kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych w zakresie działania służby bhp,
5. umiejętność redagowania pism,
6. umiejętność obsługi komputera (pakiet biurowy i poczta elektroniczna).

3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
- Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp, bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
- sporządzanie i przedstawianie pracodawcy co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
- przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy, udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp,
- opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy,
- udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków, prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
- doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bhp,
- udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą, - organizowanie i zapewnienie odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp oraz zapewnienie właściwej adaptacji zawodowej nowozatrudnionych pracowników,
- współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
- podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy, uczestniczenie w pracach, powołanej przez pracodawcę komisji bhp, inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bhp oraz ergonomii.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys wraz z przebiegiem kariery zawodowej (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokumenty potwierdzające wykształcenie,,
d) kserokopie posiadanych świadectw pracy,
e) dokumenty potwierdzające umiejętności i osiągnięcia zawodowe
f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z napisem „Nabór na stanowisko inspektor BHP w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta” osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie, ul. Mirkowska 39 w terminie do dnia 17.07.2023 r. w godz. 9.00 – 14.00.
Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie szkoły. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone podpisem i klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o  pracownikach samorządowych (Dz.U. 2022r. poz.530  z późniejszymi zmianami)
 
Dyrektor Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta
Krzysztof Jabłoński

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2023-07-03 15:34:12)
Ostatnio zmodyfikował: