Zawiadomienie o najbliższej sesji

LVI sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego odbędzie się 9 marca 2023 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, ul. Chyliczkowska 14. Początek obrad o godz. 14:30.

Program sesji zawiera następujące sprawy:

1. otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2. przyjęcie porządku obrad,
3. złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu,
4. złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między LV a LVI sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
5. złożenie sprawozdania z realizacji planu pracy Rady Powiatu Piaseczyńskiego za 2022 rok, w tym informacji o uczestnictwie Radnych w sesjach i posiedzeniach komisji w 2022 roku oraz sprawozdań z działalności Komisji stałych Rady Powiatu Piaseczyńskiego za 2022 rok,
6. przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2022,
7. przyjęcie sprawozdania z działalności Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piasecznie za 2022 rok,
8. przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie za 2022 rok,
9. przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Piaseczyński za 2022 rok,
10. przyjęcie projektu protokołu z LV sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
11. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Piaseczyńskiego,
12. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok,
13. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji,
14. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Piaseczyńskiego,
15. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieograniczonego z zasobu nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 9-02 m. Góra Kalwaria,
16. interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
17. oświadczenia Radnych,
18. wystąpienia osób niebędących Radnymi,
19. zamknięcie sesji.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej publikowane są materiały do rozpatrzenia na sesji

Transmisja z sesji dostępna będzie "na żywo" w trakcie jej trwania na kanale powiatu piaseczyńskiego w serwisie www.youtube.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Terminy Sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego w 2023 roku

26 stycznia (czwartek)
23 lutego (czwartek)
30 marca (czwartek)
27 kwietnia (czwartek)
25 maja (czwartek)
29 czerwca (czwartek)
27 lipca (czwartek)
31 sierpnia (czwartek)
28 września (czwartek)
26 października (czwartek)
23 listopada (czwartek)
21 grudnia (czwartek)

Rozpoczęcie sesji o godz. 14.30.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W SESJACH RADY POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Piaseczyński, adres siedziby: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14.
 2. W sprawach dotyczących Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z Państwa udziałem w Sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora. Adres siedziby: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14, adres e-mail: ochronadanych@piaseczno.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, polegającego na konieczności transmitowania i utrwalania obrad rady powiatu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do tego, aby mogli Państwo uczestniczyć w Sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego. W związku z powyższym, Państwa udział w Sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego jest równoznaczny z dobrowolnym podaniem przez Państwa danych osobowych na te potrzeby (przede wszystkim danych w postaci Państwa wizerunku, ale także w postaci głosu i ewentualnych innych podanych przez Państwa danych, takich jak np. imię i nazwisko).
 5. Jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa dane osobowe zostały zarejestrowane na dostępnych publicznie nagraniach z Sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego, wówczas powinniście Państwo zrezygnować ze swojego udziału w niej.
 6. Informacje o Państwa danych osobowych, o których mowa powyżej, przekazywane będą podmiotom zewnętrznym, które świadczą usługę rejestrowania i transmitowania online Sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego. Ponadto, w związku z tym, że Sesje Rady Powiatu Piaseczyńskiego muszą być transmitowane w publicznie dostępnej Sieci Internet, dostęp do tych danych może mieć każda osoba, która zapozna się z ich upublicznionym nagraniem, w tym także odbiorcy z państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 7. Państwa dane osobowe, o których mowa powyżej, zgodnie z § 28 ust. 7 uchwały Nr VI/9/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Piaseczyńskiego (z późn. zm.), będą przetwarzane do czasu podjęcia przez Radę Powiatu uchwały o udzieleniu Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za dany rok kalendarzowy, w którym miała miejsce transmisja danej Sesji Rady Powiatu.
 8. W odniesieniu do Państwa danych osobowych, o których mowa powyżej, mają Państwo prawo do żądania od Administratora:
  a) dostępu do tych danych, zgodnie z art. 15 RODO;

  b) sprostowania tych danych, jeśli są nieprawidłowe, zgodnie z art. 16 RODO;
  c) ograniczenia przetwarzania tych danych, zgodnie z art. 18 RODO, jeśli:

  - kwestionują Państwo ich prawidłowość (na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych);
  - Administrator nie potrzebuje już tych danych do wskazanych powyżej celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Jeśli uznacie Państwo, że Administrator przetwarza państwa dane osobowe, o których mowa powyżej, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, wówczas macie Państwo prawo do wniesienia w tej sprawie skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
 10. W odniesieniu do Państwa danych osobowych, o których mowa powyżej, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie stosowane wobec nich profilowanie, o których mowa w art. 22 RODO.
 
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-12-30 15:26:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2023-03-02 12:42:43)