Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Podstawa prawna

art. 184 i art. 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973)

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

tel. 22 756 62 54 wew. 178

Dotyczy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). Dla inwestycji wymienionych w § 2 ust. 1 cytowanego rozporządzenia, wnioski składa się do marszałka województwa.

Sposób załatwienia sprawy

- wniosek składa się w kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Wymagane dokumenty

Pozwolenie wydaje się, z zastrzeżeniem art. 183 b, art. 189, art. 191a i art. 217 ustawy Prawo ochrony środowiska, na wniosek prowadzącego instalację (art. 184 ust. 1 ustawy Poś).

Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać:
a) art. 184 ust. 2 ustawy Poś
- oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
- oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b;
- adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
- informację o tytule prawnym do instalacji;
- informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
- ocenę stanu technicznego instalacji;
- informację o rodzaju prowadzonej działalności;
- opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
- blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
- informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
- wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
- warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;
- informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych;
- informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko;
- wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane;
- zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji;
- proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie – również proponowany termin zakończenia tych działań;
- proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów;
- deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
- deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
- deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a;
- czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.
b) art. 184 ust. 2c ustawy Poś 2c - w przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa w art. 157a ust. 2 pkt 3, dla którego standardy emisyjne są określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3, będącego częścią instalacji wymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego, wniosek o wydanie pozwolenia zawiera dodatkowo informacje o:
- sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności);
- numerze REGON prowadzącego instalację;
- nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW;
- rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne;
- rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, z uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne;
- obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych;
- dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana – dowód na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20 grudnia 2018 r. albo po dniu 19 grudnia 2018 r.;
- przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach.
c) art. 184 ust. 2d ustawy Poś – w przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa w art. 157a ust. 2 pkt 3, dla którego standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3, będącego częścią instalacji wymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego, którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca:
- z pięciu lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed dniem 20 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 19 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r. – wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a jeżeli jest to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż 1000 godzin
w ciągu roku,
- z trzech lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 19 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po dniu 18 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć oświadczenie o nieprzekraczaniu tego czasu użytkowania.
d) art. 184 ust. 3 ustawy Poś
Jeżeli wniosek, o którym mowa w art. 184 ust. 1, dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 ustawy Poś.

Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć
a) art. 184 ust. 4 ustawy Poś:
- dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;
- streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
- zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację za przestępstwa przeciwko środowisku.
b) art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923) oraz część III ust. 40 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności:
- dowód dokonania opłaty skarbowej w wysokości 2011 PLN (oryginał lub uwierzytelnioną kopię) na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, inną niż działalność gospodarcza prowadzona przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców
- dowód dokonania opłaty skarbowej w wysokości 506 PLN (oryginał lub uwierzytelnioną kopię) na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców

Czas załatwienia sprawy

Nie dłużej niż 2 miesiące licząc od dnia przedłożenia prawidłowo sporządzonego wniosku.
 

Wytworzył:
Leopold Śliwiński
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2006-11-30 13:15:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2021-11-29 15:10:46)