Zgłoszenie do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

Podstawa prawna

  • art. 64 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336), 
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

tel. 22 756 62 54 w. 253

Sposób załatwienia sprawy

Wniosek składa się:
- w kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14
- na elektroniczną skrzynkę podawczą Starostwa Powiatowego

Wymagane dokumenty

Wpis do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej dokonywany jest na wniosek posiadacza zwierząt.

Wniosek o wpis do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej (DOCX, 25 KB)

Do wniosku powinny być załączone:
A.  kopia (zgodnie z art. 64 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody):
1. zezwolenia na import zwierzęcia do kraju
lub
2. zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku
lub
3. dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli
lub
4. innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.

B. dowód dokonania opłaty skarbowej.

Opłata

Opłata skarbowa wynosi:
- 26 zł od dokonania wpisu do rejestru zwierząt (za jeden gatunek)

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226
z dopiskiem "Dokonanie wpisu do rejestru zwierząt"

Czas załatwienia sprawy

Nie dłużej niż 2 miesiące licząc od dnia przedłożenia prawidłowo sporządzonego wniosku.

Wytworzył:
Leopold Śliwiński
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2006-11-30 14:40:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2023-08-24 15:14:09)