Wydanie decyzji w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów odnowy lub przebudowy drzewostanów zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych

WYDANIE DECYZJI W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW ODNOWY LUB PRZEBUDOWY DRZEWOSTANÓW ZNISZCZONYCH W WYNIKU KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
(tylko w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych)

Podstawa prawna

art. 12 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 45, poz. 435 z póź. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

tel. 22 756 62 54 w. 181

Sposób załatwienia sprawy

- wniosek składa się w kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie środków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasu związane z odnowieniem lub przebudową drzewostanu składa właściciel lasu.
Decyzję wydaje starosta, na wniosek właściciela lasu, po zaopiniowaniu przez nadleśniczego.

Czas załatwienia sprawy

Nie dłużej niż 2 miesiące licząc od dnia przedłożenia prawidłowo sporządzonego wniosku.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2006-11-30 14:55:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2021-11-16 09:09:00)