Zatwierdzenie przez Starostę dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej lub geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów

Podstawa prawna

- Prawo geologiczne i górnicze - ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - (tekst jednolity z 2021 roku, poz. 1420)
- Kodeks postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 z poźn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2033)

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
tel. 22 756 62 54 w. 178

Sposób załatwienia sprawy

- wniosek składa się w kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14
- decyzję o zatwierdzeniu dokumentacji geologicznej można odebrać w Wydziale Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

Wymagane dokumenty

Wyniki prac geologicznych, wraz z ich interpretacją oraz określeniem stopnia osiągnięcia zamierzonego celu, należy przedstawić w dokumentacji geologicznej.
Dokumentację geologiczną przedkłada się w czterech egzemplarzach w postaci papierowej i w czterech egzemplarzach w postaci elektronicznej właściwemu organowi administracji geologicznej.

Opłata

Decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł
na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)

Od opłat zwolnione są jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Czas załatwienia sprawy

W terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania dokumentacji geologicznej organ wydaje decyzję o zatwierdzeniu dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej lub dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża kopaliny, a w przypadku gdy dokumentacja nie odpowiada wymaganiom określonym w przepisach prawa zażąda, w drodze decyzji, uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji.

Służy prawo wniesienia odwołania od decyzji Starosty Piaseczyńskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, zgodnie z ustaleniami – Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu zatwierdzającego projekt prac geologicznych.

Wytworzył:
Leopold Śliwiński
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2006-12-20 12:19:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2021-11-29 11:22:15)