Odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899)
- art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Zwrotów i Odszkodowań
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Sposób załatwienia sprawy

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wypłatę odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne podpisany przez wszystkie uprawnione osoby ze wskazaniem adresów do korespondencji ze wskazaniem numerów ewidencyjnych działek oraz numerów ksiąg wieczystych złożony w terminie do 31 grudnia 2005 r.
2. W przypadku spadkobierców postanowienia o nabyciu praw do spadku.
3. Dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości na dzień 31 grudnia 1998 r.
4. Ostateczna decyzja Wojewody wydana na podstawie art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 roku, przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa nieruchomości zajętych pod drogi publiczne pozostających w dniu 31 grudnia 1998 roku we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej.

Czas załatwienia sprawy

Według obowiązujących przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy

1. Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego 00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5, za pośrednictwem Starosty Piaseczyńskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Odwołanie można złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14 lub drogą pocztową na adres Starosta Piaseczyński, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno.

Dodatkowe informacje

W trakcie postępowania może zaistnieć konieczność przedłożenia dodatkowej dokumentacji.
Wszystkie załączniki powinny zostać złożone w oryginale bądź poświadczone za zgodność z oryginałem.

 

Wytworzył:
Iwona Krasowska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2006-12-21 11:15:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2021-11-30 13:16:45)