Ustanowienie trwałego zarządu i stwierdzenie wygaśnięcia trwałego zarządu

Podstawa prawna

Art. 43-50, art. 82-91 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarowania Mieniem
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno.

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej.

Wymagane dokumenty

Wniosek, który winien zawierać:
- oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków oraz wg księgi wieczystej, dla której ma być ustanowiony trwały zarząd, lub stwierdzone wygaśnięcie trwałego zarządu,
- uzasadnienie przyczyny, na podstawie której ma nastąpić ustanowienie lub stwierdzenie wygaśnięcia trwałego zarządu,
- zgoda organu nadzorującego jednostkę organizacyjną na ustanowienie lub stwierdzenie wygaśnięcia trwałego zarządu.

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1923)

Czas rozpatrywania sprawy

Według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego:
Jeden miesiąc od momentu otrzymania wniosku przez organ właściwy do jego rozpoznania.
Dwa miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.

W przypadku nie załatwienia sprawy w podanych terminach organ prowadzący sprawę obowiązany jest zawiadomić o tym wnioskodawcę, podając przyczyny zwłoki i wskazując inny termin załatwienia sprawy.

Tryb odwoławczy

W przypadku ustawy o gospodarce nieruchomościami:
- dot. nieruchomości Skarbu Państwa od decyzji służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego 00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5, za pośrednictwem Starosty Piaseczyńskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia,
- dot. nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, za pośrednictwem Starosty Piaseczyńskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W przypadku ustawy prawo wodne:
- dot. art. 217 i art. 11 ust. 1 pkt 2 od decyzji służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego 00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5, za pośrednictwem Starosty Piaseczyńskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia,
- dot. art. 11 ust. 1 pkt 4 od decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, za pośrednictwem Starosty Piaseczyńskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie można złożyć osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14 w godzinach pracy Starostwa: pon. - pt. 8.00 - 17.30, lub drogą pocztową na adres: Starosta Piaseczyński, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno.

Wytworzył:
Elżbieta Piech
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2006-12-21 11:38:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2021-12-02 14:44:40)