Zawieranie, dokonywanie zamian lub rozwiązywanie umów najmu, dzierżawy i użyczenia gruntów Skarbu Państwa

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.)
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarowania Mieniem
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Sposób załatwienia sprawy

Sprawa kończy się zawarciem umowy, w przypadku braku możliwości zawarcia umowy pismem.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydzierżawienie/najem/użyczenie gruntu. We wniosku należy wskazać:
- oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków, położenie,
- wnioskowaną powierzchnię gruntu (w przypadku części nieruchomości załącznik graficzny),
- proponowany sposób zagospodarowania.

Załączniki

- odbitka z zasadniczej mapy miasta z określonymi granicami wnioskowanego terenu. Odbitkę z mapy można uzyskać w Wydziale Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Czajewicza 20,
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku wniosku złożonego przez osobę prawną - wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.

W przypadku zamiaru rozwiązania lub zmiany umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia należy złożyć wniosek zawierający uzasadnienie.

Opłaty

Brak

Czas załatwienia sprawy

Do 3 miesięcy od daty otrzymania wniosku przez organ właściwy do jej rozpatrzenia. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym.

Tryb odwoławczy

Brak

Dodatkowe informacje

W toku postępowania organ właściwy do rozpatrzenia wniosku może zażądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów, wynikających ze specyfiki celu udostępnienia gruntu (np. decyzji o warunkach zabudowy).

Wszystkie załączniki powinny zostać złożone w oryginale bądź poświadczone za zgodność z oryginałem.

 

Wytworzył:
Elżbieta Piech
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2006-12-21 11:55:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2021-12-03 12:29:03)