Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 07.04.1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2020 poz. 2261)
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2022 poz. 2142)

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno,
Biuro Promocji
tel. 22 756 62 54 wew. 191
Godziny pracy: poniedziałek – piątek - 8.00 - 16.00

Wymagane dokumenty:

- wniosek o rejestrację stowarzyszenia (doc wniosek do pobrania)
- protokół z zebrania założycielskiego wraz z podjętymi uchwałami (w szczególności dot. przyjęcia regulaminu działalności, wyboru władz stowarzyszenia oraz siedziby stowarzyszenia),
- regulamin działalności stowarzyszenia podpisany przez członków założycieli na każdej z jego stron, określający: cel, teren i środki działania, adres siedziby stowarzyszenia zwykłego,
- listę założycieli stowarzyszenia zwykłego (co najmniej trzy pełnoletnie osoby) zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,
- imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu,

- imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ.

Opłaty

Zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji – 17 zł

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest burmistrz. 

Nr rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)

Czas załatwienia sprawy

7 dni

Dodatkowe informacje

Konieczność osobistego odebrania zaświadczenia o działalności stowarzyszenia zwykłego przez przedstawiciela, członka zarządu lub osobę upoważnioną.

 

Wytworzył:
Joanna Grela
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2006-12-21 12:31:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Markuszewska Magdalena
(2022-11-24 11:39:17)