Kierowanie do szkół i placówek specjalnych

PODSTAWY PRAWNE WYDAWANIA SKIEROWAŃ

  • Skierowania dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Piaseczyńskiego do placówek mieszczących się na terenie Powiatu Piaseczyńskiego:

Na podstawie art. 127 ust 13, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1743)

  • Skierowania dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Piaseczyńskiego do placówek mieszczących się poza Powiatem Piaseczyńskim (Biuro Edukacji w Warszawie, Starostwa, Urzędy Miast):

Na podstawie art. 127 ust. 13, 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1743)

  • Skierowania dla dzieci i młodzieży  spoza terenu Powiatu Piaseczyńskiego do placówek mieszczących się na terenie Powiatu Piaseczyńskiego:

Na podstawie art. 127 ust. 13, 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1743)

  • Skierowania dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim (zajęcia rewalidacyjne):

Na podstawie art. 127 ust 13, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r., poz. 529)

  • Skierowania dla dzieci i młodzieży z postanowieniem sądowym:

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. z 2022 r., poz. 1700) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2018 r., poz. 969) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz. U. Nr 296 z 2011r. poz. 1755 z późn. zm.)

Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Edukacji i Rynku Pracy
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
tel. 22 756 62 54 wew. 175
fax 22 756 61 70

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek rodziców/opiekunów prawnych (DOC, 24 KB)
2. Oryginał lub kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Termin rozpatrzenia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

 

Wytworzył:
Magdalena Boniecka
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2006-12-21 13:36:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2023-02-16 09:53:29)