Pomoc w integracji ze środowiskiem osobom pełnoletnim opuszczającym rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej, itd.

KARTA USŁUG

z zakresu pomocy w integracji ze środowiskiem osobom pełnoletnim opuszczającym rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze:
 
- udzielanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie,
- udzielanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, 
- udzielanie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych,
- udzielanie pomocy w uzyskaniu zatrudnienia,
- udzielanie pomocy na zagospodarowanie – w formie rzeczowej
 
Podstawa prawna
Art. 88-90 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593, z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2005 r., Nr 6, poz. 45).
 
Miejsce załatwienia sprawy
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
godziny przyjęć interesantów: poniedziałek - piątek -  8.00 - 16.00
tel. 22 756 62 44
 
Sposób i czas załatwienia sprawy
Zgodnie z art. 35 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.): Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca,   a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (...).
Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo odwołania.
 
Wymagane dokumenty
- pisemna zgoda osoby wskazanej przez osobę usamodzielnianą na opiekuna procesu usamodzielnienia (dokument powinien być sporządzony co najmniej na dwa miesiące przed osiągnięciem pełnoletniości),
- indywidualny program usamodzielnienia (dokument powinien być przygotowany co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletniości),
- postanowienie sądu o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub placówce,
- potwierdzenie zameldowania przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej lub skierowaniem do placówki,
- skrócony odpis aktu urodzenia osoby usamodzielnianej,
- zaświadczenia potwierdzające dochód osoby usamodzielnianej i osób wspólnie z nią gospodarujący,
- wniosek osoby usamodzielnianej o udzielenie pomocy,
- numer rachunku bankowego (w przypadku ubiegania się o udzielenie pomocy pieniężnej),
- rodzinny wywiad środowiskowy cz.VIII oraz cz. I.
 
Opłaty
Nie podlegają opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2000 r., Nr 89, poz. 960).
 
Dodatkowe informacje
Wymagane dokumenty mogą być przesłane pocztą, natomiast rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby usamodzielnianej.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-01-02 11:43:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-10-13 11:31:06)