Pomoc w integracji ze środowiskiem osobom, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt

Pomoc w integracji ze środowiskiem osobom, które otrzymały status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach:

- udzielanie świadczeń pieniężnych na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego,  
- udzielanie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych

Podstawa prawna

Art. 91-95 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593, z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 29 września 2005 r. w sprawie udzielania pomocy uchodźcom (Dz. U. z 2019 r., poz. 1946).

Miejsce załatwienia sprawy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
godziny przyjęć interesantów: poniedziałek - piątek -  8.00 - 16.00
tel. 22 756 62 40

Sposób i czas załatwienia sprawy

Zgodnie z art. 35 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000): Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (...).
Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo odwołania.
 

Wymagane dokumenty

 • wniosek cudzoziemca o udzielenie pomocy złożony w terminie 60 dni od dnia uzyskania przez niego statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej lub zezwolenia na pobyt,
 • pisemną deklarację o zamiarze zamieszkania na terenie określonego powiatu,
 • pisemne oświadczenie, że z podobnym wnioskiem uchodźca nie zwrócił się na terenie innego powiatu,
 • pisemne oświadczenie o gotowości przystąpienia do uzgodnionego programu integracji,
 • kopia decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców lub decyzji Rady do Spraw Uchodźców o nadaniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej lub zezwolenia na pobyt,
 • kopia dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej, wydanego przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców,
 • kopia karty pobytu wydanej w związku z nadaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej lub zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • numer rachunku bankowego,
 • rodzinny wywiad środowiskowy cz. IX.

Opłaty

Nie podlegają opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142).

Dodatkowe informacje

Wymagane dokumenty mogą być przesłane pocztą, natomiast rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania uchodźcy. 

W uzgodnieniu z uchodźcą sporządzony zostaje indywidualny program integracji określający wysokość, zakres i formy pomocy oraz zobowiązania uchodźcy do m.in.:
 • zameldowania się w miejscu zamieszkania,
 • zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy w terminie ustalonym w programie oraz do aktywnego poszukiwania pracy,
 • obowiązkowego uczestnictwa w kursach języka polskiego, w przypadku gdy zachodzi taka potrzeba,
 • innych uzgodnionych działań wynikających z jego indywidualnej sytuacji życiowej.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-01-02 11:51:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2022-11-10 13:32:00)