Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Sylwia Wałachowska

ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

tel. 22 756 62 54 wew. 155
fax 22 737 11 58
rzecznik.konsumenta@piaseczno.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00.

Procedury udzielania pomocy konsumentom z terenu Powiatu Piaseczyńskiego 
przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Piasecznie - do pobrania >>>

 

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:
1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

Rzecznik konsumentów może w szczególnie uzasadnionych wypadkach wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

Rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik konsumentów obowiązany jest udzielić rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. 

pdf Informacja - reklamacja towaru zakupionego przed 25.12.2014 r.

pdf Informacja - reklamacja towaru zakupionego po 25.12.2014 r.

pdf Przydatne adresy

pdf Wzór reklamacji towaru zakupionego po 25.12.2014 r.

pdf Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa


Wymagane dokumenty:

Wniosek o interwencję zawierający:
1) imię i nazwisko wraz z adresem zamieszkania,
2) oznaczenie przedsiębiorcy,
3) opis stanu faktycznego,
4) sprecyzowanie żądań,
5) do wniosku należy załączyć kopie dokumentów związanych ze sprawą.

pdf Wniosek o udzielenie pomocy konsumentowi (pdf)

Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14.

 

Wytworzył:
Sylwia Wałachowska
(2015-08-27)
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-01-03 09:13:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2021-11-17 15:41:01)