Wymiana praw jazdy wydanych za granicą

Podstawa prawna

 • Konwencja o ruchu drogowym, sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44)
 • Konwencja o ruchu drogowym, podpisana w Genewie dnia 19 września 1949 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 54, poz. 321 i 322)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775)
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o  kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 622 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 702 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

wniosek (pdf druk do pobrania)

 • UWAGA: W przypadku skorzystania z wniosku załączonego do niniejszej karty usługi, ze względów technicznych może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia złożonego wniosku, ponieważ wydruk musi być wiernym odwzorowaniem wniosku dostępnego w urzędzie. Wydruk może się różnić, w zależności od ustawień drukarki.
 • kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy,
 • karta pobytu lub paszport z ważną wizą i potwierdzenie zameldowania na terenie Polski min. 185 dni w roku kalendarzowym
 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; 
 • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu  niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm. 4);
 • osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Opłaty

Opłaty wnosi się w samoobsługowym terminalu płatniczym tzw. WPŁATOMACIE  (kartą płatniczą, kredytową, gotówką) lub na konto:
Bank PKO BP
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
62 1020 1169 0000 8002 0107 8963

Wymiana prawa jazdy - 100 zł

Po dokonaniu opłaty, dowód jej uiszczenia należy złożyć w Wydziale Komunikacji i Transportu. Dowód opłaty stanowi podstawę do wykonania przez pracownika zamówienia dokumentu.

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Czajewicza 2/4
tel. 22 736 48 73 (74, 77)

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek-piatek: 7.00 - 15.50

Sprawę można załatwić także w delegaturach wydziału w Górze Kalwarii, Konstancinie-Jeziornie i Lesznowoli.

Rezerwacja wizyty w delegaturze Wydziału w Górze Kalwarii na stronie https://bezkolejki.eu/filia_gk
Rezerwacja wizyty w delegaturze Wydziału w Konstancinie-Jeziornie na stronie https://bezkolejki.eu/filia_kj
Rezerwacja wizyty w delegaturze Wydziału w Lesznowoli na stronie https://bezkolejki.eu/lesznowola

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Piaseczyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Czas załatwienia sprawy

30 dni od dnia wpłynięcia wniosku o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą.

Sposób załatwienia sprawy

 • Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą ma formę decyzji administracyjnej.
 • Odbiór dokumentu następuje osobiście po zwrocie prawa jazdy wydanego za granicą.

Uwagi

 • obowiązkowy formularz wniosku,
 • wniosek o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą wraz załącznikami można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty,
 • przy składaniu wniosku o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą oraz przy odbiorze dokumentu konieczne jest posiadanie dokumentu tożsamości,
 • jeżeli prawo jazdy wydane za granicą nie jest określone w konwencji o ruchu drogowym, dodatkowym warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest zdanie części teoretycznej egzaminu państwowego.

 

Wytworzył:
Magdalena Wiśniewska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-02-07 15:01:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2024-05-08 10:41:55)