Czasowe wycofanie pojazdów z ruchu

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.2096).
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1990).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1000).
  • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2018.0.473).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2355).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1088).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. z 2004 r., poz. 2856 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397).

Wymagane dokumenty

  • wniosek właściciela pojazdu (ikonka pdf druk do pobrania),
  • Jeżeli wniosek składa osoba upoważniona: upoważnienie (PDF, 202 KB) lub pełnomocnictwo notarialne,

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Komunikacji i Transportu
Czajewicza 2/4
tel. 22 736 48 70

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek 8.00 - 16.50
wtorek 8.00 - 15.50
środa 8.00 - 15.50
czwartek 8.00 - 15.50
piątek 8.00 - 14.50

 

Termin załatwienia sprawy

 
Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Tekst jednolity, Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)
 

Jednostka organizacyjna

 
Wydział Komunikacji i Transportu
 

Sposób załatwienia

 
Czasowe wycofanie pojazdów z ruchu ma formę decyzji administracyjnej. Odbiór decyzji o czasowym wycofaniu następuje osobiście lub przez pełnomocnika. W sprawach, w których wnioskodawcą jest podmiot gospodarczy - osoba upoważniona w KRS lub właściciel wykazany w wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 

Tryb odwoławczy

 
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Piaseczyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 

Uwagi

 
W sprawach, w których wnioskodawcą jest podmiot gospodarczy należy przedłożyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:
a) samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t,
b) ciągniki samochodowe,
c) pojazdy specjalne,
d) autobusy.

Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.
Wytworzył:
Magdalena Wiśniewska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-02-13 15:26:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2022-10-19 12:47:53)